L’aprenentatge basat en problemes integrat en els estudis de grau en infermeria de la Universitat de GironaDesprés de la implantació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) de manera integrada en les assignatures del grau en infermeria el curs 2006-2007 com a metodologia docent en consonància amb l’Espai Europeu d’Educació Superior, aquest model d’aprenentatge s’ha anat consolidant amb el treball en equip de professorat i personal d’administració i serveis. Es va formar la comissió ABP delegada de la Junta de Facultat per a coordinar i implementar canvis consensuats a fi d’anar innovant en la metodologia.

En l’actualitat es porta a terme l’ABP en els tres primers cursos. Cada curs compta amb un coordinador. S’hi ha anat adequant la rúbrica d’avaluació de les tutories i s’hi han incorporat les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’avaluació.

El cas que ens ocupa inicia en el vídeo en el minut 4:59

Desenvolupament

 

Introducció

Abans de la instauració del nou pla d’estudis de grau en infermeria dins l’espai Europeu d’Educació Superior, la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona, ja l’any 2006, va apostar per introduir la metodologia ABP de manera integrada en el currículum. L’ABP consisteix en la construcció de coneixement a partir d’una progressió de tutories mitjançant l’autogestió, la reflexió i la cooperació en grup (Branda, 2009). És un mètode actiu, aporta reflexió, pensament crític (Amador, Chávez, Alcaraz, Moy, i Guzmán, 2007) i l’estudiant n’és el protagonista (Roca, 2013). La implementació de l’ABP com a innovació docent a la Facultat va ser reconeguda amb el premi Vicens Vives a la Qualitat Docent atorgat per la Generalitat de Catalunya l’any 2008. Des del curs 2006-2007 fins a l’actualitat, l’ABP s’ha anat consolidant en el currículum de l’estudi, alhora que s’han implementat innovacions en l’avaluació.

Objectiu

Consolidar l’ABP integrat en els estudis de grau en infermeria de la UdG.

Metodologia

Es va crear una comissió d’ABP delegada de la Junta de Facultat formada per personal docent investigador, personal d’administració i serveis i estudiants per a coordinar i implementar canvis consensuats a fi d’anar innovant en la metodologia fruit de les valoracions fetes per tots els actors implicats. Aquesta comissió es reuneix dues vegades cada curs i es publiquen els acords que hauran de guiar la bona pràctica de l’ABP.

Avaluació i resultats

Actualment es porta a terme l’ABP en tots el cursos, 6 grups d’estudiants per curs amb un tutor cadascun. És una activitat obligatòria. El 10% dels continguts de cada assignatura es treballen en l’ABP. L’avaluació dels continguts es fa en cada assignatura. La qualificació resultant de l’avaluació del procés tutorial correspon al 10% de la nota final de cada assignatura.

Cada escenari o cas es treballa en dues tutories: la primera tutoria, on s’exposa el cas i es formulen els objectius d’aprenentatge, i la segona tutoria, on els estudiants comparteixen la informació per respondre els objectius d’aprenentatge fruit de la recerca personal d’informació de fonts acreditades i citades segons la normativa Vancouver. Al final de cada tutoria, es fa una avaluació d’aquesta, en què l’estudiant expressa com s’hi ha sentit i valora la seva participació i la dels companys; el tutor també fa aquest exercici de reflexió.

En el primer curs es porta a cap una sessió formativa de la metodologia i es fa un cas 0 per a familiaritzar-se amb la metodologia abans de començar les tutories ABP, on s’integren objectius de les diverses assignatures, 4 en el primer semestre i 6 en el segon semestre. en el segon curs es fan 6 tutories cada semestre, i en el tercer curs, 6 tutories en el primer semestre i 4 en el segon. en el quart curs no hi ha ABP, atès que els estudiants fan pràctiques clíniques durant tot el curs, a més del TFG.

En cada curs, el personal de la biblioteca fa formació en relació a la cerca d’informació i als gestors bibliogràfics.

Es va instaurar també la sessió plenària al final de cada semestre, on els estudiants presenten els resultats dels objectius d’aprenentatge treballats; en aquesta sessió els tutors avaluen la competència relacionada amb l’expressió oral.

Cada curs compta amb un coordinador, que, entre d’altres, té la funció de reunir els professors responsables de les assignatures per consensuar conjuntament els objectius d’aprenentatge que duran a terme en els diferents casos treballats en l’ABP, elaborar el manual del tutor amb les aportacions dels professors, convocar reunions pre i post tutorials amb els tutors per informar del funcionament de les tutories i avaluar-lo, així com comunicar si els casos han estat adients per a la formulació dels objectius d’aprenentatge previstos en cada cas o escenari treballat. S’han consensuat els continguts bàsics del Manual del tutor per a tots els cursos.

S’ha dut a terme formació bàsica per als professors de nova incorporació i de formació avançada per als professors que ja tenen experiència per part de l’Oficina de Formación en Ciencias de la Salud de la Universitat de la Frontera (Temuco, Xile).

S’ha anat adequant la rúbrica d’avaluació (avaluació del tutor i autoavaluació de l’estudiant) del procés de cada tutoria (competències transversals associades a la metodologia). La qualificació final del procés només preveu actualment la duta a terme pel tutor, però sí que es fa una retroacció amb l’estudiant de les avaluacions dels tutors i dels estudiants. La rúbrica conté els següents: aprenentatges previs, aprenentatge autònom, habilitats de raonament, habilitats comunicatives i activitat participativa / treball en grup.

L’estudiant, en finalitzar el semestre, avalua el tutor amb una plantilla avaluadora on valora si aquest facilita la consecució dels objectius d’aprenentatge, estimula l’esforç i les contribucions de l’estudiant, duu a terme una crítica raonable i constructiva, és objectiu en les avaluacions dels estudiants, ajuda a identificar les necessitats d’aprenentatge, demostra un interès actiu en el grup, és honest i amigable, i si s’interessa per participar en els processos del grup, crea un ambient relaxat i obert per a iniciar una discussió, escolta i respon adequadament els problemes i les preguntes dels estudiants, estimula l’interès per aprendre, i incentiva les bones relacions amb els membres del grup amb les possibilitats de resposta sempre, tot sovint, alguna vegada, poques vegades, mai i no observat.

Durant el curs 2017-2018, s’han incorporat les TIC en l’avaluació de les tutories a partir d’un curs Moodle per cada curs, atès que es tracta d’un ABP que integra les diferents assignatures i no hi ha una assignatura ABP, així com l’adquisició de tauletes tàctils per als tutors per a facilitar-los l’avaluació una vegada finalitzada la tutoria.

Impacte

D’una banda, treballar amb aquesta metodologia implica un treball en equip de tot el professorat de les diferents assignatures, així com per part del personal d’administració i serveis, tant de la Facultat d’Infermeria com de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), de la Universitat de Girona (sessions de biblioteca, gestió dels grups petits i d’espais, creació d’un curs Moodle) que comporta alhora una visió integral del currículum de l’estudi. D’altra banda, això també reverteix en l’estudiant i l’ajuda a tenir una visió completa de l’estudi, a més de dotar-lo de les competències transversals curriculars: responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació; comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat d’una manera original i creativa, adaptant-se a l’auditori o als destinataris i utilitzant suports o recursos –o ambdues coses– que fan més eficaces les produccions orals; seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per a respondre a uns objectius concrets.

L’impacte de la consolidació de l’ABP també s’articula amb la transferència del coneixement en aquesta metodologia en les nombroses comunicacions en congressos nacionals i internacionals (Ballester et al., .2007; Ballester, Fuentes, Domingo, Bertran i Olivet, 2010; Fuentes, Ballester, Juvinyà, Brugada i Doltra, 2007; Fuentes et al., 2008 a; Fuentes et al., 2008 b; Fuentes et al., 2009; Fuentes, Ballester, Doltra, Brugada i Juvinyà, 2010; Fuentes, Ballester, Gelabert, Illescas i Cabezas, 2012; Gasull et al.,2012; Patiño et al., 2008; Serdà, Doltra, Ballester, Fuentes i Domingo, 2009) i en la publicació d’un llibre sobre l’experiència de l’ABP a la Facultat d’Infermeria (Ballester i Fuentes, 2012), en una de les tesis doctorals d’una professora (Rascón, 2017) i en la participació de professors del Departament d’Infermeria i de la Facultat d’Infermeria en la formació en ABP en els cursos organitzats per l’ICE de la Universitat de Girona.

Línies futures / Noves oportunitats

Les metodologies han de ser dinàmiques, en el sentit que cal continuar treballant per a adequar-les als nous temps i a les noves tecnologies. També cal continuar treballant perquè l’autoavaluació de l’estudiant o l’avaluació per parells es tingui en compte en la qualificació final del procés ABP.

Conclusió

El treball amb l’ABP en els estudis d’infermeria ajuden l’estudiant a tenir els recursos necessaris per a afrontar-se, ja en les pràctiques clíniques i posteriorment en la seva professió, a casos reals de persones amb diverses situacions de salut en les quals el treball multidisciplinari i interdisciplinari és imprescindible així com la reflexió de la pròpia pràctica i el judici crític.

 

Referències bibliogràfiques

AMADOR, G.; CHÁVEZ, A.; ALCARAZ, N.K MOY, N.; GUZMÁN, J. (2007). «El papel de los tutores en la auto-dirección del aprendizaje de los estudiantes de Enfermería». Investigación y Educación en Enfermería, vol. 25 núm. 2, p. 52-69.

BALLESTER FERRANDO, D.; JUVINYÀ CANAL, D.; FUENTES PUMAROLA, C.; ARPÍ, C.; BALTASAR, A.; DOMINGO ROURA, A. (2007). «Propuesta de ABP integrado en los estudios de enfermería». En CNDUE (coord.), I Jornada de Profesorado de Enfermería sobre el Proceso de Convergencia Europea. Madrid.

BALLESTER FERRANDO, D.; FUENTES PUMAROLA, C.; DOMINGO ROURA, A.; BERTRAN NOGUER, C.; OLIVET PUJOL, J. (2010). «El tutor en el ABP, evolución comparativa con la formación tradicional». Comunicació presentada en el PBL 2010 International Conference - Problem-Based Learning and Active Learning. Resum recuperat de http://each.uspnet.usp.br/pbl2010/trabs/index_trabs_sp.htm

BALLESTER FERRANDO, D.; FUENTES PUMAROLA, C. (coord.) (2012). El aprendizaje basado en problemas en los estudios de enfermería. Girona: Documenta Universitaria.

BRANDA, L. A. (2009). «De herejía artificial a res popularis». Educación Médica, vol. 12, núm. 1, p. 11-23.

FUENTES PUMAROLA, C.; BALLESTER FERRANDO, D.; JUVINYÀ CANAL, D.; BRUGADA, N.; DOLTRA, J. (2007). «Evaluación de la primera experiencia en ABP en el estudio de enfermería de la Universidad de

Girona», en CNDUE (coord.). I Jornada de Profesorado de Enfermería sobre el Proceso de Convergencia Europea. Madrid.

FUENTES PUMAROLA, C.; BALLESTER FERRANDO, D.; PATIÑO MASÓ, J.; BRUGADA, N.; DOLTRA, J.; ARPÍ, C.; PICART NOGUÉ, A.; JUVINYÀ CANAL, D. (2008 a). «Implementació de la sessió plenària en l’ABP, una proposta generada pels estudiants». Comunicació presentada en el Congrés UNIVEST08. Resum recuperat de http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/1050/177.pdf?sequence=1

FUENTES PUMAROLA, C.; BALLESTER FERRANDO, D.; FERRER AVELLÍ, M.; PATIÑO MASÓ, F.; JUVINYÀ CANAL, D.; BRUGADA, N.; DOLTRA, J.; BERTRAN NOGUER, C.; ORTIZ COLLADO, M. A. (2008 b). Avaluació de la implementació de l'aprenentatge basat en problemes a l'Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Girona: la perspectiva de l'estudiant. CD de resums del V Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2008. Lleida 2-4 de juliol de 2008. ISBN: 978-84-8458-279-3.

FUENTES PUMAROLA, C.; BALLESTER FERRANDO, D.; DOLTRA, J.; BRUGADA, N.; PATIÑO MASÓ, J.; FERRER AVELLÍ, M.; BALTASAR, A.; Domingo Roura, A. (2009). «Evaluación de competencias en el título de Grado en Enfermería a través del aprendizaje basado en problemas». Comunicació presentada en les III Jornadas de Profesorado de Centros Universitarios de Enfermería (CNDUE). Resum recuperat de https://www.uv.es/escencatin/Jornadas_Vcia/

FUENTES PUMAROLA, C.; BALLESTER FERRANDO, D.; DOLTRA CENTELLAS, J.; BRUGADA MOTJÉ, N.; JUVINYÀ CANAL, D. (2010). «El ABP en enfermería de la Universidad de Girona. Evaluación del período 2006-2009». Comunicació presentada en el PBL 2010 International Conference - Problem-Based Learning and Active Learning. Resum recuperat de http://each.uspnet.usp.br/pbl2010/trabs/index_trabs_sp.htm

GASULL, E.; FUENTES, C.; BALLESTER, D.; GELABERT, S.; ILLESCAS, M.; CABEZAS, M. (Febrer 2012). «Características del tutor de ABP de la Facultad de Enfermería de la Universitat de Girona. La visión del estudiante», en Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya (coord.), VI Jornadas de Profesorado de Centros Universitarios de Enfermería 2012. Barcelona.

PATIÑO MASÓ, J.; JUVINYÀ CANAL, D.; FUENTES PUMAROLA, C.; BRUGADA, N.; DOLTRA, J.; BALLESTER FERRANDO, D.; FERRER AVELLÍ, M.; ARPÍ, C.; PICART NOGUÉ, A. (2008). La sessió plenària com a estratègia de millora en l'aprenentatge basat en problemes. CD de resums del V Congrés

Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 2008. Lleida, 2-4 de juliol de 2008. ISBN: 978-84-8458-279-3

RASCÓN  HERNÁN, C. (2017). «El autoaprendizaje dirigido en la educación superior. Percepción de los estudiantes de grado de Ciencias de la Salud». Universitat de Girona. Girona.

ROCA, J. (2013). «El desarrollo del pensamiento crítico a través de diferentes metodologías docentes en el Grado en Enfermería» (tesi doctoral). Universitat de Barcelona. Barcelona.

SERDÀ FERRER, B. C.; DOLTRA, J.; BALLESTER FERRANDO, D.; FERRER AVELLÍ, M.; FUENTES PUMAROLA, C.; DOMINGO ROURA, A.; BRUGADA, N.; PATIÑO MASÓ, J. (2009). «Avaluació de la sessió plenària de l'ABP en els estudis d'Infermeria». Comunicació presentada al congrés UNIVEST09. Resum recuperat de http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/1999

 • Universitat / Facultat
  Universitat de Girona (UdG)
  Facultat d’Infermeria
 • Tipus
  Aprenentatge Basat en Problemes
 • Equip de treball / Contacte

  Concepció Fuentes Pumarola, Carme Betran Noguer, Dolors Juvinyà Canals, Marta Vilanova Vila, Rosa Sunyer Soler, David Ballester Ferrando.

  Deganat Facultat Infermeria i Departament Infermeria UdG.

  Contacte: concepcio.fuentes@udg.edu

 • Any
  2017