Horts socials a la URV: L’educació ambiental per a la innovació socialEl projecte «Horts socials a la URV: L’educació ambiental per a la innovació social» és un projecte nascut de la comunitat universitària per a aprendre ambientalment i socialment. Sintetitza el resultat d’un projecte d’innovació social, en el qual s’han aplicat conjuntament els coneixements en educació ambiental, l’aprenentatge significatiu i la recuperació de valors socials. Així, el plantejament d’aquest projecte transcendeix al concepte tradicional d’hort comunitari. Amb la implementació del projecte, la realitat concreta s’apropa a l’estudiant per mitjà de la realització d’un projecte de treball de camp, de manera que es converteix en una experiència d’aprenentatge única on desenvolupa integralment les seves capacitats, habilitats i actituds i els seus valors, alhora que s’estableix una relació social amb la ciutadania.

Desenvolupament

 

Introducció

 

La preocupació pels problemes ambientals associats a un model urbà i de consum insostenible ha estat motor per a introduir l’agricultura urbana i millorar la qualitat ambiental de les ciutats.

D’aquesta manera, les transformacions del territori han anat de la mà dels canvis en l’alimentació de la població, dels sistemes de consum i de tota cadena de producció (distribució i comercialització) d’aquests aliments, que impacten en l’entorn. El model agroalimentari actual està fonamentat en la producció en massa i representa la concentració de la producció en zones allunyades de la distribució i del consum d’aliments. Això genera un transport excessiu dels aliments. En aquesta línia, és possible fomentar un model basat a potenciar la producció local i recuperar el paper dels coneixements vinculats amb la terra i els petits agricultors. La recuperació de valors, experiències i maneres de fer passades, vinculades al coneixement i al respecte per la natura, permeten plantejar l’oportunitat de fomentar el respecte ambiental des de les ciutats i, en particular, des dels centres d’educació. La possibilitat de proporcionar a la ciutat de Tarragona un hort des de la universitat era un pas endavant en la recuperació del coneixement i del respecte envers el medi ambient, així com del fonament dels valors socials.

Aquest projecte proposa la preparació, la construcció, el condicionament i la conversió d’una zona del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV), que està en desús, en un espai d’aprenentatge social agrourbà. El desenvolupament del projecte implica posar en relació, per parelles, persones grans i altres col·lectius socialment vulnerables, que estiguin disposats a compartir els seus coneixements i experiències vinculats a la terra amb membres de la comunitat universitària de la URV, per tal de gaudir-ne, en plena convivència social i ambiental.

Objectius

 

La voluntat del projecte és desenvolupar un aprenentatge que integri l’educació ambiental i social per a formar els nostres estudiants en els problemes socials que s’esdevenen fora del campus universitari i no contribuir a fer-los aliens a aquesta realitat. Malgrat que encara hi hagi barreres físiques i de comunicació en els equipaments i programes de formació per a adaptar-se a diverses necessitats socials, la idea de l’hort social vol fomentar la consciència social dels universitaris i reforçar el compromís per a resoldre els reptes socials del territori. Per aquest motiu, la conveniència de l’acció proposada es justifica per la voluntat d’apropar la universitat a les diverses realitats socials i de prendre un paper actiu en la contribució de millores socials, especialment a les ciutats de Tarragona i Reus.

L’objectiu de l’acció és desenvolupar un projecte d’innovació social que permeti integrar un col·lectiu socialment vulnerable, com és el de les persones grans, amb discapacitats, en atur, etc., amb la cultura de la protecció i conservació del medi ambient, la sostenibilitat i el respecte per la natura i l’entorn més pròxim a través de l’educació ambiental. L’oportunitat d’estendre el respecte per la natura per mitjà de l’educació ambiental representa un repte i una oportunitat que transmet valors socials molt importants: d’una banda, per a les persones en situació social vulnerable representa un repte a l’hora de trencar les barreres físiques que pateixen i, d’altra banda, l‘oportunitat d’integrar-les com a partícips actius en la conservació i protecció del medi ambient. En aquest sentit, la URV, mitjançant la promoció de l’hort social pot no sols dur a terme la integració social d’aquest col·lectiu, sinó també adaptar els recursos educatius a altres realitats socials en promoure la inclusió social a dins de la universitat i difondre la importància de la protecció ambiental. Alhora, la comunitat universitària se’n por beneficiar, ja que aquesta experiència permetria connectar el món universitari amb la realitat social existent. L’aposta, per tant, és generar una cultura emprenedora en l’àmbit social i ambiental en el si de la universitat.

Conscients que un futur socialment just i sostenible implica una urgent regeneració de l’espai urbà i que, en aquest procés, l’agricultura urbana hi ha de jugar un paper estratègic, els horts socials de la URV representen el compromís de la universitat amb la societat, com a promotora del canvi social, amb una activitat inclusiva i oberta a la ciutadania, amb una cultura del coneixement diferent de la tradicional generada a les universitats.

El projecte dels horts ha pretès potenciar un model diferent d’universitat, propera a la ciutadania i oberta al coneixement social d’aquesta. L’hort és l’espai de retrobament de les persones, dels coneixements i dels valors compartits.

La cooperació, l’eficiència, la presa de decisions, la facilitat d’expressar les opinions personals, entre d’altres, són eines i necessitats que tota comunitat hauria de desenvolupar i treballar.

Amb aquest projecte es vol aprofitar el potencial dels recursos agrícoles per a millorar el benestar físic, emocional i mental dels usuaris. També es vol promoure que els beneficiaris del projecte puguin millorar les seves interaccions socials generant l’estímul de xarxa social entre ells, entre altres beneficiaris indirectes i entre la comunitat.

Metodologia

 

D’acord amb les bases de la convocatòria, el projecte proposat respon al caràcter d’innovador exigit. En efecte, el projecte pretén construir no sols un hort, sinó un espai de reflexió dels problemes socials i ambientals i de convivència de la universitat amb la societat. Un hort propi del campus universitari, amb el suport dels estudiants, docents i funcionaris, en general, significa la reconversió de la funció social de la universitat i esdevé no sols un espai acadèmic i de coneixement complex i competitiu, sinó un espai de formació i compromís social i ambiental. L’actual projecte parteix de la idea de ser l’hort de la URV, un laboratori viu, i l’oportunitat per a desenvolupar diverses activitats en un context econòmic i social de gran precarietat. Revalorar les persones, l’espai, la natura, el coneixement..., forma part de la principal funció de la universitat: formar persones. Aquest aprenentatge podria fer-se extensiu des de la universitat a la ciutat i a altres entitats educatives d’educació primària, així com a membres de Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE).

Tot i que el projecte és obert a qualsevol entitat sense ànim de lucre i amb vocació social que voluntàriament s’hi vulgui implicar, s’ha orientat inicialment a col·lectius de gent gran. La tradicional vinculació de la ciutadania del Camp de Tarragona amb el món de la terra i la progressiva mobilitat de la gent del camp a la ciutat, ha comportat la pèrdua de coneixements i valors vinculats a la terra, de manera que ha estat una motivació cabdal per a recuperar els coneixements perduts i revalorar la vinculació de les persones amb els recursos naturals; en definitiva, de comptar amb la saviesa dels nostres grans.

L’entitat social inicialment col·laboradora és el Centre de Dia L’Onada, malgrat que actualment també hi col·labora l’Associació d’Asperger de Tarragona, totes dues com a usuàries, conjuntament amb la comunitat universitària de l’hort social.

Amb la voluntat d’involucrar-hi tots els actors socials del territori, també s’ha comptat amb la col·laboració de l’Associació Aurora de Tarragona, un centre especial de treball amb afectats de malaltia mental. L’Associació Aurora ha dut a terme els treballs d’adequació del terreny del campus destinat a la construcció de l’hort social.

Els horts socials de la URV han estat reconeguts com a entitat que desenvolupa la metodologia de l’aprenentatge i servei. L’aprenentatge servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo (Puig i Palos).

Es tracta d’una activitat que integra el servei a la comunitat amb l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors, a partir de la pràctica reflexiva.

L’aprenentatge servei és una metodologia que permet avançar en un dels grans reptes de la universitat actual: la vinculació de les seves tres missions (docència, recerca i l’anomenada tercera missió, que expressa la funció social de la universitat).

Amb l’objectiu de desenvolupar d’una manera viable i efectiva el projecte, la implicació de l’equip docent ha estat clau per a dur a terme la metodologia de l’aprenentatge basat en valors socials i ambientals, ja que ha potenciat l’ambientalització curricular dels estudiants de diverses titulacions de la URV.

A continuació es relacionen les diverses activitats curriculars i extracurriculars en les quals els estudiants han participat activament en l’espai ecosocial dels horts de la URV. La seva intervenció ha determinat la viabilitat del projecte, a través del disseny urbanístic i arquitectònic de l’espai dels horts, l’elaboració d’un codi de comportament i bones pràctiques, la promoció de la pràctica d’agricultura ecològica, la transformació del paisatge urbà, i un sistema de gestió i manteniment dels recursos hídrics i dels espais comuns.

Avaluació i resultats

 

La Universitat Rovira i Virgili, com a institució educativa i com a referent social, va impulsar a través del Centre de Cooperació al Desenvolupament, URV Solidària, la I Cursa Solidària URV amb l’objectiu destinar la recaptació aconseguida a projectes d’innovació en acció social d’àmbit local, escollits per mitjà d’una convocatòria adreçada a la comunitat universitària. Fruit d’aquesta convocatòria, es va decidir atorgar els fons de la I Cursa Solidària de la Universitat Rovira i Virgili a un projecte educatiu basat en la promoció de l’educació universitària, que integrava valors socials i ambientals a través de la construcció d’uns horts socials dins el campus universitari.

Aquest projecte representa l’esforç i la innovació social i ambiental, que un equip de professors ha dut a terme d’ençà del 2015, quan van començar a funcionar els horts socials a la URV. L’equip es presentà com a candidatura al Premi del Consell Social a la Qualitat Docent de la Universitat Rovira i Virgili en la modalitat col·lectiva.

Així, el 24 d’abril del 2014, es va lliurar el premi al projecte «Horts socials a la URV; L’educació ambiental per a la innovació social». L’objectiu de l’acció va ser el desplegament d’un projecte d’innovació social que permetés integrar un col·lectiu socialment vulnerable (gent gran, persones amb discapacitat, a l’atur...), amb la cultura de la protecció, conservació i sostenibilitat del medi ambient i de l'entorn.

Atesa la bona acollida del projecte, els fons que es van recaptar en la II Cursa Solidària de la URV també es van destinar íntegrament al mateix projecte. Aquest reconeixement ha permès, sens dubte, fer partícip actiu la ciutadania en l’execució final del projecte comunitari.

Un altre reconeixement va ser a l’abril del 2015, quan el projecte va obtenir el Premi d’Acció Social Mercè Bañeras i Maria Figueres (Girona), que atorga la Fundació Plataforma Educativa en la categoria d’Innovació Social i que va ser dotat amb 1.500 €.

El projecte dels horts socials de la URV participa en la Red Universidades Cultivadas (RUC) i en la Setmana Bio organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

El 2018 rep el premi del Consell Social de la URV, modalitat col·lectiva, en innovació docent, el Premi de la Fundació Bofill i la distinció Jaume Vicens Vives, que la Generalitat atorga als projectes d’excel·lència en docència universitària. 

El Consell de Govern del 19 de juliol de 2018 va aprovar l’adhesió de la URV a la Red de Universidades Cultivadas, una plataforma d’intercanvi d’experiències basada en el treball cooperatiu i en la difusió dels resultats obtinguts en els diferents projectes de les institucions que en formen part. Així, treballen en els horts ecològics com a recurs didàctic i eina d’aprenentatge, investiguen tècniques de cultiu agroecològiques, i desenvolupen projectes d’educació i cooperació al desenvolupament en sobirania alimentària.

Impacte / Sostenibilitat

 

La URV, més concretament la zona del Campus Catalunya on van començar els horts, en un espai completament en desús i degradat. Aquesta dada objectiva no solament confirma la conveniència del present projecte, sinó que aporta les bases per a la implementació d’una idea innovadora que respon a reforçar el Pla de medi ambient, Acció 2011-2015 de la URV.

Aquest pla és compon de 5 línies: Línia 1) Eficiència i estalvi energètic i d’aigua en edificis; Línia 2) Reduir l’impacte climàtic de la mobilitat universitària; Línia 3) Comunicació i participació ambiental; Línia 4) Ambientalització de l’organització; Línia 5) Ambientalització curricular. El present projecte respon coherentment a assolir les línies 3 i 5. Se’n justifica la inserció en la línia 3 en la mesura en què fomenta la participació ambiental de la comunitat universitària. En efecte, el projecte té com a focus principal la necessitat de reforçar el compromís de la URV amb la protecció ambiental i la vinculació directa amb la necessària integració entre grups socials vulnerables i la comunitat acadèmica. El coneixement de la realitat social i ambiental ha de formar part de l’aprenentatge dels estudiants per tal de formar persones amb un esperit socialment i ambientalment responsable.

D’una altra banda, el projecte encaixa igualment amb la línia 5 del pla, per expressar una excel·lent oportunitat de vincular-lo com a activitat permanent de l’Oficina de Voluntariat, de manera que estimula diverses activitats, ja que ofereix un marc obert a la participació en les diferents titulacions de la universitat: estudiants i personal docent i investigador de la titulació de nutrició, arquitectura, medicina, fisioteràpia, educació especial, treball social i comunicació, entre d’altres.

El projecte defensa la creació de l’hort social com a espai dinamitzador de diverses activitats per a fomentar el benestar social i ambiental, i respon a la competència nuclear de la URV, basada en la sensibilitat en qüestions relacionades amb l’entorn i la sostenibilitat. La construcció d’un espai agrourbà a dins de la universitat fomentarà la integració de les persones a l’entorn natural, la qual cosa representarà un intercanvi de coneixement des de les diverses disciplines: en arquitectura, qüestions paisatgístiques; en nutrició, la millora d’hàbits alimentaris; en enginyeria, l’eficiència energètica i de regadiu de les instal·lacions; en medicina, el foment de la prevenció i millora d’hàbits saludables; en fisioteràpia, l’educació postural i activitats de rehabilitació; en treball social, el foment de la integració social, etc.

En definitiva, aquesta iniciativa pretén contribuir a la reflexió en termes pràctics d’adaptabilitat de la universitat a les demandes socials. Cal que la universitat afronti els reptes socials actuals responent a les noves i complexes necessitats humanes, i que fomenti el respecte pel medi ambient transcendint als coneixements i als aprenentatges i fomentant la capacitat d’aptitud i sensibilitat de la comunitat universitària per la seva contribució a la transformació social i ambiental. 

El projecte dels horts socials al Campus Catalunya de la URV, desenvolupat des de l’any 2015, es va aturar el gener del 2018, quan hi van entrar les màquines per construir els edificis projectats en el plànols inicials del campus. Actualment s’està portant a terme el projecte al Campus Bellissens de Reus, i esperem poder-lo continuar, en el futur, en tots els campus de la URV.

Aquest projecte involucra professorat i estudiants de deu facultats i escoles, que des del 2015 col·laboren per implementar processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat com a instrument de formació integral dels estudiants.

Així per exemple, diversos estudiants de l’assignatura d’Enginyeria Hidràulica de l’ETSEQ han treballat perquè tots els mecanismes de rec automàtic de l’hort estiguin a punt, amb l’assessorament d’estudiants de l’ETSA en la concepció de l’espai. I aquest setembre entrarà en funcionament el nou reglament dels horts, elaborat per una alumna de la Facultat de Ciències Jurídiques com a Treball de Fi de Grau. A més de les experiències d’Aprenentatge Servei, els estudiants de l’assignatura Aprenentatge i ensenyament de la Física i Química, del màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, FP i Ensenyaments d’Idiomes fan una de les classes a l’hort per entendre que pot ser un centre d’aprenentatge en un entorn escolar.

Es calcula un volum de 50 usuaris com a voluntaris conreant les parcel·les i que també han conformat la comunitat i l’activitat dels horts socials.

En total, els horts socials de la URV han tingut un impacte de 347 usuaris mitjançant l’aprenentatge-servei.

Línies futures / Noves oportunitats

 

El projecte dels horts socials URV apunta a consolidar-se en el Campus Bellissens i, en el futur, a desenvolupar-se, d’una manera progressiva als altres campus.

De fet, el professorat responsable dels horts consideren aquest espai un mitjà de transformació social i ambiental, per això el seu objectiu és implicar no només a la comunitat universitària, sinó també les persones que viuen a l’entorn del campus, al barri de Sant Josep Obrer, i establir un vincle amb l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Actualment ja hi ha 20 usuaris al nou hort, entre estudiants, personal d’administració i serveis, professorat i alguns usuaris externs.

Conclusió

 

Amb els horts socials URV es demostra que és possible fomentar un model de interacció, producció i consum basat a potenciar la protecció ambiental i de salut local per mitjà de dissenys de dinàmiques cooperatives i col·laboratives. D’aquesta manera es recupera el paper dels coneixements vinculats a la terra i als petits agricultors. La recuperació de valors, experiències i maneres de fer passades, relacionades amb el coneixement i el respecte per la natura, permeten plantejar l’oportunitat de fomentar el respecte ambiental des de les ciutats i, en particular, des dels centres d’educació.

Referències bibliogràfiques

 

Béjar navarro, R. (1987), “La función social de la Universidad”. Revista de la Universidad 439, 32.

Borràs, S.; Villavicencio, P. (2016). «Los huertos sociales en la universidad: un espacio socioeducativo de aprendizaje basado en valores». Bellaterra: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació Vila Universitària. http://www.cidui.org/revistacidui/index.php/cidui/article/view/926/889

Borrás, S.; Villavicencio, P. (2016). Cap. 21. «Aprendizaje basado en valores sociales y ambientales: los huertos sociales en la universidad». Aprendizaje-servicio, desarrollo y comunidades profesionales de aprendizaje en educación superior. A González, E. M.; Moreno, M. Á. (ed.), II, p. 21-27. Múrcia: Universitat de Múrcia. ISBN: 978-84-608-8632-7.

Francisco, A.; Moliner, L. (2010). “El Aprendizaje Servicio en la Universidad: una estrategia en la formación de la ciudadanía crítica”. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado REIFOP, 13 (4), 69-78.

Martínez, M. (coord.) (2010). Aprendizaje Servicio y Responsabilidad Social de las Universidades. Barcelona: Octaedro.

Murphy, T. (2010). “Conversations on engaged pedagogies, independent thinking skills and active citizenship”. Issues in Educational Research: Special edition on service learning 20 (1), 39-46.

Puig, J.M.; Palos, J. (2006), “Rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio”, Cuadernos de Pedagogía, 60 -63.

Rubio, L. (2011). “ApS: aterrizaje entre teoría y práctica”. Aula de Innovación Educativa, 203-204, 34-37.

Tapia, Mª N. (2011). Aprendizaje y servicio solidario. Presentación ppt CLAYSS, 14 seminario internacional de AySS, Buenos Aires, 18-08- 2011.

Tedesco, J.C.; Tapia, Mª N. (2008). El aprendizaje- servicio en la Educación Superior. Una mirada analítica desde los protagonistas. Buenos Aires: EUDEBA Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Conferències i xerrades

«Aprendizaje basado en valores sociales y ambientales: los huertos sociales en la Universidad» (31.3 – 2.4 2016). IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. Múrcia.

«Horts socials. Un projecte per a la innovació social». Els Dijous Cooperactius (1.3.2016). CCD – URV Solidària. Tarragona.

«Horts urbans, horts socials i horts escolars» (6.6.2017). Jornada tècnica. Serveis Territorials de Tarragona, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya. Tarragona.

«(IM)plantando valores en la universidad: el proyecto “Huertos sociales” en la URV». (27.4.2017), II Encuentro de Huertos Ecodidácticos de la Red Universidades Cultivadas (RUC). Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l’Educació. Bellaterra.

«Los huertos sociales en la universidad: un espacio socioeducativo de aprendizaje basado en valores». (5-7.7.2016). Presentació de comunicació-pòster. IX CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació). Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra.

«The seeds of transition: cultivating social and environmental values at university». (30.3 – 3.9 2016). 5th Degrowth Conference. Budapest.

Impacte mediàtic

«Campanya de micromecenatge per ampliar els Horts Socials de la URV». Ràdio Tarragona. Tarragona, 8.2.2016. http://www.tarragonaradio.cat/noticia/campanya_de_micromecenatge_per_ampliar_els_horts_socials_de_la_urv/41192.

«Comencen els preparatius del nou hort social de la URV». (14.1.2015) Xarxanet.org.

«Els Dijous Cooperactius. Mirades innovadores a l’acció social». Notícies Tarragona, 29.2.2016. http://www.noticiestgn.cat/2016/02/29/els-dijous-cooperactius-mirades-innovadores-a-laccio-social/

«Els Horts Socials, cosa de tots». Diari Digital URV, 3.11.2015.

«Horts socials a la URV guanya el premi al millor projecte d’innovació social, amb fons de la I Cursa Solidària». Diari Digital URV, 7.5.2014.

«Inauguració dels horts socials a la URV» (20.10.2015). CEDAT-URV. http://www.cedat.cat/noticies/718/inauguracio-dels-horts-socials-a-la-urv

«La URV reconverteix un descampat del campus Catalunya en horts socials». El Punt Avui, 3.11.2015 .

La cursa dels horts socials. Fetatarragona, 16.4.2015

«La URV organitza la tercera edició de la cursa solidària amb modificacions en el circuit. Els diners de l’any passat es van destinar a un projecte d’horts socials a la universitat». Reus Digital, 11.10.2016. http://reusdigital.cat/noticies/esports/la-urv-organitza-la-tercera-edicio-de-la-cursa-solidaria-amb-modificacions-en-el

«L’hort social de la URV de Tarragona impulsa una nova campanya de micromecenatge». Diari de la Discapacitat, 18.2.2016. http://diarideladiscapacitat.cat/lhort-social-de-la-urv-de-tarragona-impulsa-una-nova-campanya-de-micromecenatge/

«L’hort social de la URV impulsa una nova campanya de micromecenatge». (). Observatori Social de l’Ajuntament de Tarragona. 10.2.2016. https://www.tarragona.cat/serveis-a-la-persona/serveis-socials/observatori-social-de-la-ciutat-de-tarragona/noticies/lhort-social-de-la-urv-impulsa-una-nova-campanya-de-micromecenatge

«Un huerto en TGN lleno de valores sociales». Diari de Tarragona, 23.2.2016. https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Un-huerto-en-TGN-lleno-de-valores-sociales-20160223-0013.html

Exposicions

«El projecte Horts Socials URV, mirades i treballs vinculants». (7-21.4.2017). Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació. http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/exposicions/80/nova-exposicio-al-crai-catalunya-el-projecte-horts-socials-urv-mirades-i-treballs-vinculants

Imatges

Imatge dels nens de l’esplai Xaloc de Tarragona plantant a l'hort social del Campus Catalunya..pngActivitat realitzada amb l’esplai Xaloc amb la col·laboració dels usuaris dels Horts Socials URV. .pngEstudiants en pràctiques de màster en la realització d’un taller de planter amb les persones grans de la residència Onada, a Tarragona..pngEstudiants d’arquitectura en la construcció de les estructures delimitadores en forma de jardineres elevades a l’hort del Campus Catalunya..pngPrimera convocatòria per a la preparació del terreny de l’hort social del Campus Catalunya..pngEnregistrament del documental dels horts socials del Campus Catalunya com a treball de final de grau d’un estudiant de comunicació..pngConferència sobre la sobirania alimentària a càrrec de Gustavo Duch..png