La metodologia ApS aplicada a la realització dels TFG en l’àmbit de la FDETEl projecte ha consistit en l’aplicació de la metodologia ApS en l’àmbit dels treballs finals de grau (TFG) del nostre centre. Aquest primer any ha estat un projecte pilot d’innovació docent de la Facultat. Els alumnes que han volgut participar-hi han fet el seu TFG d’acord amb la metodologia ApS, sobre la qual han rebut una formació prèvia.

Els alumnes de l’àmbit jurídic han elaborat un dictamen jurídic, mentre que els alumnes d’ADE han efectuat una anàlisi de costos. En tots els casos els seus TFG, tutoritzats a per un professor o professora, han donat resposta a una necessitat social real que ha transmès una entitat del tercer sector.

Desenvolupament

 

 

Introducció

Aquest projecte pilot va sorgir de la idea de fer realitat uns objectius que ens importen molt com a institució educativa que som implicada en el seu entorn i que vol contribuir, a través del procés d’ensenyament-aprenentatge, a la transformació social, en definitiva, a fer un món millor. L’ApS és una eina que ens permet arribar a la consecució d’aquests objectius.

Objectius

Objectiu general: Aplicar una metodologia educativa que integri el servei a la comunitat amb el procés d’aprenentatge de continguts, competències i valors. Els objectius específics són aquests:

1. Millorar l’aprenentatge acadèmic treballant sobre necessitats reals amb la finalitat d’aconseguir una transformació social orientada al bé comú i a la consecució d’una societat més justa i inclusiva.

2. Reforçar el vincle amb entitats socials que facin palesa una necessitat social que encaixi amb alguns objectius formatius dels nostres estudiants.

3. Contribuir a la formació integral dels estudiants per tal d’afavorir una ciutadania activa i professionals socialment responsables.

4. Avançar en la vinculació de les tres funcions de la universitat: docència, recerca i social.

Metodologia

Planificació: L’aplicació d’aquesta metodologia s’inicia amb una preparació prèvia del professorat implicat, abans d’iniciar la tutorització de TFG en aquesta metodologia que és nova per a ells. La formació s’estructura en tres fases.

Primera fase: De caràcter introductori, en què s’analitzen els següents continguts:

- Comprendre què és l’aprenentatge-servei.

- Conceptes claus en matèria d’aprenentatge-servei.

- Conèixer les etapes bàsiques en la planificació d’un procés d’aprenentatge-servei.

Segona fase: Assessorament-acompanyament. En aquesta segona fase es rep un assessorament, un cop identificats els possibles projectes a dur a terme, per tal de concretar-ne la planificació.

Tercera part: Aquesta fase consistiria en una reflexió sobre la posada en marxa de l’aprenentatge-servei a la nostra facultat.

Amb l’alumnat també s’ha portat a terme una formació inicial per a endinsar-lo en el coneixement de l’ApS i en l’aplicació de la metodologia. Un cop conclosos i presentats els respectius TFG, s’ha fet amb tots els alumnes una reflexió-valoració de l’experiència.

Per al contacte amb les entitats, ha estat clau la col·laboració de l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la UdL, que és una gran coneixedora del teixit associatiu de Lleida.

Per a l’elaboració de materials de consulta, hem comptat amb l’assessorament de l’Observatori d’Aprenentatge Servei existent a la nostra universitat, vinculat a un grup de recerca de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social. Per a facilitar la comunicació i l’accés a la documentació, es crea un espai específic interactiu, dins el campus virtual de la UdL, on es pengen i s’intercanvien materials.

Avaluació i resultats

Es fa una avaluació ex post en la qual participen les entitats i el professorat en una reunió conjunta, i també se’n fa una amb l’alumnat que hi ha participat.

Els resultats de l’aplicació del projecte han estat força positius, ja que quatre alumnes del estudis de dret i una alumna del estudis d’ADE han fet el seu TFG en aquesta metodologia i han obtingut una bona qualificació acadèmica. També han exposat els seu TFG amb les conclusions obtingudes en una sessió oberta al públic en general, a la qual han estat invitades les entitats col·laboradores i altres del teixit associatiu de Lleida. La trobada fou molt positiva i ben valorada per totes les parts implicades.

Impacte / Sostenibilitat

El resultats eminentment positius obtinguts, que poden ser encara optimitzats a partir de la reflexió ex post duta a terme amb totes tres parts involucrades en el projecte (estudiantat, entitats, professorat) ens han portat a voler donar continuïtat al projecte i el tornem a editar aquest curs, atès que amb un curs no hem pogut atendre totes les peticions que ens han fet arribar les entitats. Un element fonamental per a la sostenibilitat del projecte és que hi conflueixin tres elements: proposta de l’entitat, estudiant que vulgui investigar, professorat que vulgui tutoritzar-lo.

Línies futures / Noves oportunitats

Les línies futures són aquestes dues, bàsicament:

1. Repte immediat: Ampliació del nombre d’entitats participants. Arran de la presentació pública dels resultats del projecte, algunes entitats del territori el van conèixer i ens van manifestar la seva voluntat de sumar-s’hi.

2. Repte a mig termini: Enfocament pluridisciplinari. Veiem que algunes de les propostes que ens arriben de les entitats requeririen un enfocament des de diferents àmbits del coneixement, com ara treballar amb alumnes de titulacions diferents que es complementessin en l’enfocament del problema per tal d’afrontar-lo d’una manera més integral o holística i, per tant, molt més efectiva.

Conclusió

Després de la reflexió-valoració feta tant amb el professorat, com amb les entitats, com alumnat en concloure el projecte, val a dir que aquesta ha estat, en conjunt molt, positiva per totes tres bandes.

Cal subratllar la de l’alumnat, atès que millorar l’aprenentatge acadèmic era un objectiu específic, i creiem que ho hem aconseguit. Hem pogut constatar un major implicació i motivació dels alumnes a l’hora de fer el seu TFG. Ens han traslladat que els ha motivat saber que el seu treball era esperat perquè intentava donar resposta o aportar llum a una necessitat social. A més, tots els alumnes han comentat que els ha agradat molt l’experiència de poder conèixer des de dins entitats socials, algunes de les quals ni sabien que existien, i que, a més, hi han col·laborat estretament. Un dels TFG fins i tot ha obtingut un premi.

Hi ha aspectes que cal millorar i que tenim presents, però en conjunt els resultats positius ens han animat a continuar el projecte durant un segon curs acadèmic.

 

Referències bibliogràfiques

ARAMBURUZABALA, P. «Educar para el desarrollo sostenible y la justicia social a través del Aprendizaje-Servicio». Formació ICE - Centre de Formació Continua de la UdL.

Materials de l’Observatori d’Aprenentatge Servei de la UdL.

Materials del Centre Promotor d'Aprenentatge Servei.

Imatges

Imatge 2Imatge 1.jpg • Universitat / Facultat
  Universitat de Lleida (UdL)
  Facultat de Dret, Economia i Turisme
 • Tipus
  Aprenentatge Servei
 • Equip de treball / Contacte

  Equip de Deganat. 

  Coordinadora: Núria Camps Mirabet (vicedegana) 

  ncamps@dpub.udl.cat

 • Any
  2017