Programa UPC-ReutilitzaEl programa UPC-Reutilitza és una forma de canalitzar el ApS a través d’activitats de cooperació. Consisteix fonamentalment a posar a punt ordinadors donats de baixa a la UPC i procedents de donacions d’altres organitzacions per a lliurar-los a entitats amb finalitats socials. S’aconsegueix així donar una nova vida a ordinadors que, d’altra manera, serien reciclats en el millor dels casos, es fomenta l’economia circular i es contribueix a la formació dels estudiants en la competència Sostenibilitat i compromís social.

Des que el programa va iniciar el seu camí, s’han lliurat més de 1.800 ordinadors a 271 entitats en 28 països, i hi han participat més de 3.500 estudiants.

Desenvolupament

 

 

Introducció

Des dels anys 90 del segle XX, els centres universitaris dels països desenvolupats han destinat una part important del seu pressupost a l’’adquisició d’equips informàtics per a optimitzar la seva gestió, facilitar la investigació i equipar laboratoris i aules. A les universitats tecnològiques els equipaments docents han augmentat vertiginosament en les dues últimes dècades per a satisfer les necessitats pràctiques de les assignatures, i a causa d’aquestes mateixes necessitats els equips necessiten ser actualitzats freqüentment. Aquest fet provoca que els ordinadors siguin renovats cada pocs anys, fet que planteja el problema de què fer amb els equips retirats, als quals encara quedarien alguns anys de vida útil en un entorn menys exigent.

Objectius

- Donar una segona vida als ordinadors substituïts a la UPC lliurant-los a entitats sense ànim de lucre.

- Reutilitzar ordinadors donats per altres organitzacions lliurant-los a entitats sense ànim de lucre.

- Millorar la formació tècnica i humana dels estudiants de la FIB i l’ETSETB fent-los participar en el programa.

Metodologia

El programa UPC-Reutilitza és gestionat de forma conjunta entre el CCD i TxT. Una comissió formada per membres de totes dues entitats es reuneix periòdicament (una vegada a la setmana) per analitzar les sol·licituds d’equips i decidir quins compleixen els requisits del programa i quants s’assignen a cada petició. Quan la sol·licitud d’una entitat no compleix els criteris per a rebre una donació, es vehicula la seva petició cap a altres entitats amb les quals col·laborem que sí que podrien atendre-la. A la pàgina web del programa pot trobar-s’hi tota la informació relativa als requisits per a sol·licitar equips o el procediment per a efectuar una donació.

Per a garantir el «servei» de l’ApS, els ordinadors donats al programa han de tenir una antiguitat inferior a vuit anys i estar en bones condicions. Això proporciona unes certes garanties de tres o quatre anys més de vida útil un cop són donats a les entitats receptores. D’altra banda, tots els ordinadors que es lliuren actualment compten amb una configuració de maquinari d’almenys 250 GB de disc, 2 GB de memòria RAM i un processador Core 2 duo o equivalent.

Pel que fa al programari, els ordinadors porten instal·lat un sistema operatiu de programari lliure en funció de les seves característiques tècniques. Actualment s’instal·la UBUNTU o Linux Mint amb un escriptori similar al de Windows per a reduir el rebuig que alguns usuaris experimenten envers un sistema operatiu diferent de Windows. Per a entitats estrangeres, el sistema operatiu es pot instal·lar en un altre idioma, en funció del país. En ordinadors menys «potents», s’hi instal·len escriptoris de Linux més lleugers. Sigui com sigui, el sistema operatiu ha de ser una versió LTS (Long Term Support) per a garantir, en la mesura del que sigui possible, que seguirà tenint suport durant el temps que l’ordinador estigui funcionant a l’entitat. S’instal·la per defecte programari d’ofimàtica (Lliure Office), un navegador (Mozilla) i un reproductor multimèdia (VLC). Per a entitats que ho sol·liciten, s’instal·la a més un programari específic de la biblioteca de programes de Linux.

Els ordinadors es lliuren durant tot l’any, però hi ha dos moments puntuals en què es posen a punt la majoria: les Jornades UPC-Reutilitza.

Les Jornades UPC-Reutilitza estan directament relacionades amb l«aprenentatge» de l’ApS. Hi participen estudiants de quatre assignatures de la FIB i de dues assignatures de l’ETSETB. Tenen lloc dues vegades l’any, a l’abril i al novembre, un mes abans que acabi el curs per evitar coincidir amb l’esprint final dels estudiants. Al novembre, durant dues setmanes, i a l’abril, només una. Durant les jornades, el treball dut a terme pels estudiants de la FIB és el següent:

- Els alumnes d’Interfícies de circuits obren tots els ordinadors, els netegen amb aspiradors i aire a pressió, en revisen i actualitzen la configuració i verifiquen el seu funcionament mitjançant un test d’arrencada que comprova l’estat de tots els dispositius. Posteriorment fan un test de memòria i un test de disc. Els ordinadors que presenten algun problema s’aparten perquè siguin reparats. Els estudiants de CI assisteixen durant les jornades a una xerrada sobre la sostenibilitat de les TIC.

- Els alumnes d’Arquitectura del PC reparen els ordinadors i ens substitueixen els components espatllats. Els que no tenen una reparació senzilla (placa base avariada, per exemple) es desmunten i les peces útils s’usen per a reparar altres ordinadors.

- Els alumnes d’Administració de sistemes operatius i Programari lliure i desenvolupament Social instal·len un sistema operatiu Linux en els ordinadors que funcionen.

Els estudiants de l’ETSETB fan les mateixes tasques que els de la FIB.

Pel que fa a les persones que es dediquen de manera regular al programa UPC-Reutilitza, podem destacar les següents:

- L’equip de quatre persones (dues del CCD i dues de TxT), que es reuneixen setmanalment per decidir l’assignació d’equips a entitats.

- El becari Reutilitza, pagat amb pressupost del CCD, que dedica 15 hores setmanals a la gestió del programa (lliurar els equips a les entitats, garantir que els equips lliurats funcionin correctament, dirigir el dia a dia del magatzem, etc.).

- Quatre estudiants de cicles formatius de grau mitjà o superior, generalment de sistemes microinformàtics i administració de sistemes informàtics en xarxa. Aquests estudiants fan les seves pràctiques obligatòries (formació en centres de treball) donant suport al programa UPC-Reutilitza. Cadascun hi dedica unes 350 hores, distribuïdes normalment en 4 hores diàries durant 4 mesos. Aquests estudiants s’encarreguen de gestionar el magatzem i de verificar el correcte funcionament dels ordinadors i lliurar-los a les entitats. També porten a cap tasques de manteniment dels equips i de formació personal.

Al marge d’aquestes persones, els voluntaris de TxT fan tasques de suport al programa UPC-Reutilitza en la mesura en què el seu temps i la seva dedicació a l’entitat els ho permet.

Avaluació i resultats

En cada edició de les Jornades Reutilitza es poden posar a punt més de 200 ordinadors, en funció de la disponibilitat de material. Normalment es posen a punt al voltant de 100 equips.

Des que el programa va iniciar el seu camí, s’han lliurat més de 1.800 ordinadors a 271 entitats en 28 països, i hi han participat més de 3.500 estudiants.

Més de la meitat dels equips s’han lliurat a entitats catalanes. Cal ressaltar que les donacions a Bolívia (165) gairebé doblen les del següent país de la llista, el Marroc (92). També hi ha països que han rebut molt pocs equips perquè s’hi han dut a terme pocs projectes o perquè els projectes requerien poc material informàtic. En aquest sentit, 14 dels 28 països (el 50%) han rebut menys de 10 equips

D’altra banda, des de TxT s’ha col·laborat en més de 50 projectes de fi de carrera en diferents escoles de la UPC en més de 15 països del sud, a més d’Espanya.

Finalment cal ressenyar que l’activitat de TxT i el programa UPC-Reutilitza ha rebut una menció del premi Disseny per al Reciclatge en la modalitat d‘Estratègies, atorgat per la Generalitat de Catalunya el 2013. El programa també va formar part del Projecte Introducing Sustainability and Human Development Skills at the Barcelona School of Informatics using Service Learning, que va obtenir una menció especial al 1st European Award for Best Practices for the

Integration of Sustainable Human Development (SGD) into Technology and Engineering Education, atorgat per Global Dimension Engineering Education el 2013 . L’article «El programa UPC-Reutilitza: reutilització d’ordinadors com a metodologia d’aprenentatge-servei per a incorporar sostenibilitat, cooperació i economia circular en estudis TIC» va obtenir el premi a la millor ponència al JENUI 2016, el congrés més important d’ensenyament de la informàtica a Espanya.

A més, la tasca de TxT s’ha nodrit de diferents ajuts i beques, entre elles 20.000 euros de la Fundació PuntCAT i 12.000 euros del projecte Sostenibilitat de les TIC a la UPC. De les metodologies i eines desenvolupades, n’ha sorgit una empresa derivada, e-Reuse.org, que s’ha convertit en un projecte europeu per a la traçabilitat i reutilització d’ordinadors per a tota la Unió Europea. La iniciativa ha rebut 200.000 euros d’ajuda per mitjà del projecte Collective Enhanced Environment for Social Tasks (CHEST).

Impacte / Sostenibilitat

El programa UPC-Reutilitza té impacte en diversos fronts, com ara aquests:

- En augmentar la vida dels ordinadors, es redueixen a curt termini els residus electrònics.

- En reduir a curt termini els residus electrònics, es contribueix a mantenir més net el medi ambient.

- Es fomenta la cultura de cooperació i l’economia circular, tant a la UPC com a les empreses i organitzacions que donen equips al programa.

- S’ajuda a entitats socials sense ànim de lucre, i se’ls facilitant el treball en permetre’ls disposar d’equips que d’altra manera no tindrien, ja que la majoria disposen de pressupostos molt baixos.

- Es forma els estudiants de la FIB i l’ETSETB amb la metodologia aprenentatge-servei, de manera que els estudiants veuen com una part de les pràctiques que fan en els seus estudis estan relacionades amb projectes reals destinats a millorar els recursos de les entitats socials.

Línies futures / Noves oportunitats

El programa UPC-Reutilitza està àmpliament documentat perquè sigui senzill d’arrencar programes similars en altres campus universitaris i en altres entitats.

A curt termini, l’objectiu és estendre el programa a la resta de campus de la UPC (actualment només és present al Campus Nord, tot i que té relacions amb d’altres).

Conclusió

El programa UPC-Reutilitza es dedica a la reutilització d’ordinadors donats per la UPC i per empreses externes per a ser lliurats a entitats sense ànim de lucre que tenen finalitats socials. Els alumnes de la FIB i l’ETSETB participen en el programa reparant els ordinadors i instal·lant-hi un sistema, conscients en tot moment de la destinació final dels aparells. Aquest treball el duen a terme com pràctiques de quatre assignatures de la FIB i dues assignatures durant unes jornades que es fan dues vegades l’any.

L’ApS és una metodologia activa en la qual és important centrar-se tant en l’aprenentatge com en el servei i no anteposar un dels dos aspectes. En el cas del programa UPC-Reutilitza, les jornades estan més centrades en el servei, mentre que la xerrada sobre sostenibilitat i TIC que es dona als estudiants de CI està més centrada en l’aprenentatge, per exemple. Aquesta xerrada és una sessió única per la qual passen tots els estudiants de la facultat. Hi veuen l’impacte, positiu i negatiu, de la informàtica en la societat i en el medi ambient, i serveix de marc general perquè entenguin les activitats que fan per a treballar la sostenibilitat en altres assignatures, on faran bàsicament aprenentatge. Alguns aconseguiran arribar al servei fent un TFG en temes de cooperació.

El model d‘ApS presentat en aquest treball és fàcilment exportable a altres universitats i centres educatius.

 

Referències bibliogràfiques

SÁNCHEZ CARRACEDO, F.; LÓPEZ, D. «El programa UPC-ReuTIlitza: reutilización de ordenadores como metodología de aprendizaje-servicio para incorporar sostenibilidad, cooperación y economía circular en estudios TIC». XXII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática, JENUI 2016, p. 93-100. Almeria, España, juliol de 2016. ISBN: 978-84-16642-30-4.

Imatges

Imatge 1Imatge 2 • Universitat / Facultat
  Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Tipus
  Aprenentatge Servei
 • Equip de treball / Contacte

  Emiliana Marqués: emiliana.marques@upc.edu 

  Fermín Sánchez: fermin@ac.upc.edu

 • Any
  2017