TrivialIusEl TrivialIus és un joc per a aprendre dret tot jugant. Primer els estudiants elaboren individualment preguntes amb respostes múltiples, relacionades amb el temari de l’assignatura. Després, agrupats en equips, han de respondre les preguntes. Guanya l’equip que respon correctament el nombre de preguntes determinat pel professor. L’any 2015 es va concedir un projecte per a la innovació docent de la Universitat Pompeu Fabra amb el qual s’ha creat una plataforma informàtica que agilitza l’enviament de preguntes per part de l’estudiant, assigna preguntes per a ser corregides i determina els grups aleatòriament. A més, el joc és visualment més atractiu i el programa controla el temps de les intervencions. Actualment tenim concedit un altre projecte per tal d’estendre la iniciativa a d’altres àmbits diferents del dret.

Desenvolupament

 

 

Descripció i metodologia

Durant els darrers cursos, hem emprat el TrivialIus per a incrementar l’interès, l’assistència i la participació dels estudiants en les classes magistrals de filosofia del dret, però la implementació del joc plantejava moltes dificultats tècniques i exigia una dedicació exagerada per part del professor, pel fet que els estudiants lliuraven individualment les preguntes que havien de ser revisades per aquest. Així mateix, el professor havia de distribuir els estudiants en grups i controlar el temps de joc. Tots aquests inconvenients han estat esmenats per l’aplicació informàtica que permet controlar l’enviament de preguntes, distribueix el treball de correcció entre els estudiants mateixos i els assigna automàticament i aleatòriament a grups. D’aquesta manera, la informatització del joc permet que el professor controli sempre el procés i optimitza la dedicació temporal, augmenta la participació dels estudiants i, en general, fa del TrivialIus un excel·lent instrument per a millorar la docència i l’aprenentatge en qualsevol assignatura.

Objectius

Els objectius del joc són múltiples. El principal és fer créixer l’interès i la participació dels estudiants en les classes magistrals. D'aquesta manera la ludificació de la classe ha aconseguit augmentar notablement la participació, l’interès i el rendiment dels estudiants en l’assignatura, com és senzill de comprovar en els resultats obtinguts en els exàmens finals i en les avaluacions de docència. Tot això incrementa alhora la dedicació dels estudiants, la preparació amb més antelació de l’assignatura i una comprensió més adequada dels conceptes teòrics estudiats. Cal afegir que el TrivialIus promou el treball en equip i la cooperació entre estudiants.

En relació amb l’aplicació informàtica desenvolupada, ens permet dinamitzar el joc i fer-lo més atractiu per als estudiants, pel fet que ara les preguntes, el temps de joc de cada equip i la puntuació obtinguda es projecten a la pantalla de la classe. Finalment, l’aplicació informàtica permet que la tasca del professor sigui més eficient i que aquest pugui supervisar adequadament el treball dels alumnes amb menys dedicació temporal a tasques merament organitzatives.

Resultats

1. Satisfacció dels estudiants

en els darrers tres cursos s’ha dut a terme el TrivialIus en l’assignatura de filosofia del dret en català, castellà i també en Philosophy of Law en anglès, totes de l’últim any del grau en dret. També en assignatures d’altres cursos i graus, com ara introducció al dret en el grau de relacions laborals o en criminologia. Els resultats en totes han estat molt satisfactoris, com demostren les enquestes de satisfacció amb la docència que han fet els estudiants, en les quals es menciona específicament el TrivialIus com una forma divertida i interessant d’aprenentatge. Però, a part d’això –i potser el més important–, és que en aquestes assignatures ha millorat notablement el rendiment acadèmic dels estudiants, tant en termes qualitatius com quantitatius.

2. I dels professors

Els estudiants sempre mostren un gran interès per participar en el joc, fins al punt d’arribar a la classe de presentació de l’assignatura amb preguntes específiques sobre el TrivialIus i els requisits per a participar-hi. Aquest interès queda reflectit, com hem dit, en les enquestes de satisfacció amb la docència, però també en els comentaris que ens van fer arribar els estudiants i altres companys docents interessant-se per desenvolupar aquest joc en les seves assignatures.

Reconeixement institucional

1. Reconeixement del PlaCQUID. Es va reconèixer la qualitat d’aquest projecte amb una ajuda de 2.500 euros (61 PlaCQUID 2015-2016 1) i de 1.800 euros (10 PlaCLIK 2017-2018 1) en el marc de la innovació docent.

2. Aval de la degana de la Facultat de Dret. La gran satisfacció en el desenvolupant del joc és avalat per la degana de la Facultat de Dret, que té coneixement directe del TrivialIus pels comentaris favorables que li han fet arribar estudiants i professors, així com el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent mateix, per la qual cosa es va mostrar molt receptiva al desenvolupament del joc i a la possibilitat que es dugui a terme en altres assignatures del grau en dret.

Presentacions i publicacions

Les diverses accions de difusió del projecte han estat tot un èxit, segons es demostra més avall. En tots els fòrums en què s’ha presentat, fins ara, els assistents, tant estudiants com professors, hi han mostrat un gran interès, per la incidència que té en la millora de la docència i l'aprenentatge. Probablement la millor mostra de l’interès que ha suscitat el TrivialIus i l’aplicació que el desenvolupa són les nombroses invitacions que hem rebut per a participar i explicar la nostra experiència en jornades i llibres d'innovació docent. Vegem-les tot seguit:

Entrevista a El País sobre el projecte TrivialIus: http://cat.elpais.com/cat/2017/04/29/catalunya/1493492094_836642.html#?ref=rss&format=simple&link=link

- Presentació de ponència «TrivialIus» en les Jornades de Bones Pràctiques. Universitat Pompeu Fabra (2017).

- Presentació de ponència «TrivialIus» en les jornades sobre Experiències d’Innovació Docent en l’Ensenyament del Dret. Universitat Pompeu Fabra (2016).

- Presentació de ponència en la VII Jornada sobre Docencia del Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación. UOC (2016). Publicació en Docencia del Derecho y tecnologías de la información y la comunicación, p. 23-28. Delgado García, A. – Beltrán de Heredia Ruiz, I. (coord.), Huygens Editorial (2016).

- Contribució «TrivialIus: un ejemplo de flipped classroom para estudiar jugando», en 74 experiencias docentes en el Grado de Derecho, p. 65-68. Max Turull Rubinat i Enoch Albertí Rovira (ed.), Editorial Octaedro (2016).

- Presentació de pòster en el Congres CIDUI 2016: «Impactes de la innovació en la docència i l'aprenentatge». Universitat Autònoma de Barcelona (2016). S’adjunta pòster.

- Ponència en la Jornada InDocent, organitzada per la Unitat de Suport a la Qualitat i la Innovació Docent de la Facultat de Dret de la UPF (2 de juny del 2017).

Avaluació de l’experiència

El TrivialIus és una excel·lent eina per a la millora de la docència, com hem pogut apreciar en els darrers anys. La creació d’una aplicació informàtica específica que permet als estudiants enviar directament les preguntes en el termini establert, que assigna a cada estudiant el mateix nombre de preguntes per a ser revisades i que finalment distribueix els estudiants en grups aleatòriament –tot respectant la paritat de gènere– fa més atractiva i dinàmica la sessió de joc i en garanteix l’èxit.

No sols els estudiants i professors de la UPF han manifestat la seva satisfacció amb el TrivialIus, sinó que també professors i estudiants d’altres graus i universitats han mostrat interès perquè l’ús del joc s’estengui. Les característiques pròpies del TrivialIus i la metodologia emprada, com ara la «neutralitat» pel que fa als continguts o a la llengua d’ensenyament, fan possible la seva aplicació a qualsevol altra assignatura que s’imparteixi a la Universitat Pompeu Fabra o en altres universitats. Tant és així que no hi cap inconvenient a dur a terme el TrivialX en classes de llengües, periodisme, economia, humanitats i fins i tot en assignatures més tècniques, com ara les de les carreres de ciències.

La creació de l’aplicació informàtica ha millorat el joc i n’ha facilitat la implantació. Així, es fa palès que les noves tecnologies poden tenir un gran impacte en la millora de la qualitat docent. És evident que l’aplicació i alguns aspectes del mateix joc podrien ser millorats. Per això contem amb un segon projecte d’innovació docent, que ens permetrà oferir una versió final del joc sense els problemes detectats.

No hi ha dubte sobre la continuïtat en l’ús i la difusió del joc, fet que incrementa el seu impacte en la innovació i la millora de la qualitat docent a la universitat. Actualment treballem perquè l’aplicació pugui ser utilitzada fàcilment en qualsevol assignatura de qualsevol grau.

 

Referències bibliogràfiques

MURPHY, R.; GALLAGHER, L.; KRUMM, A. E.; MISLEVY, J.; HAFTER, A. (2014). Research on the Use of Khan Academy in Schools: Research Brief. Menlo Park: SRI International. Recuperat el 20 de juny del 2014 de http://www.sri.com/sites/default/files/publications/2014-03-07_implementation_briefing.pdf

MOORE, A. J.; GILLETT, M. R.; STEELE, M. D. (2014). «Fostering Student Engagement with the Flip». The Mathematics Teacher, vol. 107, núm. 6, p. 420-425.

Imatges

Imatge 1Imatge 2 • Universitat / Facultat
  Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  Facultat de Dret
 • Tipus
  Ludificació
 • Equip de treball / Contacte

  Alberto Carrio Sampedro (alberto.carrio@upf.edu) i Lorena Ramírez Ludeña (lorena.ramirez@upf.edu)

 • Any
  2017