Metodologies docents per a estimular l’interès per una matèria amb la complicitat de la societatPresentació d’una metodologia docent aplicada des de fa deu anys en un col·lectiu de 1.300 estudiants de dret constitucional dels graus de periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques i del grau de relacions laborals i ocupació, i pensada per a despertar la motivació i l’interès, en la qual l’estudiant cerca la implicació d’institucions públiques (Administració, Govern, polítics...) mitjançant la seva participació directa i personal en el procés d’aprenentatge, a través de la presència virtual a la classe.

Els resultats obtinguts d’algunes activitats serveixen per a donar-les a conèixer a les aules de la gent gran; una simbiosi que enriqueix i amplia el ressò social de la docència universitària. En tota la metodologia, s’ha tingut especial cura en l’educació en valors per a formar persones i ciutadans.

Desenvolupament

 

 

Introducció

Presentació d’una experiència docent aplicada des de fa deu anys en un col·lectiu de 1.300 alumnes de les facultats de Lletres, en l’assignatura troncal de primer curs d’ordenament jurídic i sistema polític (6 crèdits) del grau de periodisme, comunicació audiovisual, publicitat i relacions públiques, i de ciències jurídiques en l’assignatura troncal d’elements de dret constitucional (6 crèdits), en els ensenyaments de primer curs del grau de relacions laborals i ocupació.

Atès que es tracta d’una matèria que per a la majoria dels alumnes de primer curs dels diferents ensenyaments esmentats no presentava, d’entrada, un especial interès d’aprenentatge, es va innovar una metodologia docent pensada per a despertar la motivació, l’interès i la participació, amb especial cura envers l’educació en valors.

Per tal de donar un nou enfocament a la classe i despertar la creativitat i el treball autònom que suposessin nous reptes per als estudiants, es va buscar la complicitat de la societat com a suport essencial de l’aprenentatge, implicant-hi a institucions (Administració pública, Govern, polítics...) i persones rellevants de la política mitjançant la seva col·laboració directa amb el treball pràctic dels estudiants i la presència virtual a la classe. Els resultats obtinguts d’algunes activitats han servit per a donar-les a conèixer a les aules de la gent gran.

La bondat del mètode ha estat constatada estadísticament, amb uns resultats molt encoratjadors: hi han participat prop d’un centenar d’institucions i personalitats rellevants, s’ha fet extensiu a les aules de la gent gran en una quinzena de localitats, els estudiants han valorat molt positivament el pla de treball i s’ha visualitzat en diversos congressos i jornades.

Objectius

Els objectius que es proposen van encaminats a aconseguir la motivació de l’estudiant per la participació dels agents del territori, innovant en l’àmbit disciplinari de la matèria, incidint en l’aprenentatge i treballant la formació com a persones i com a professionals.

a) Objectius de continguts competencials

- Assimilar els continguts de la matèria impartida (dret constitucional).

- Argumentar i raonar jurídicament el context de la realitat politicosocial que ens envolta.

- Aplicar els continguts en l’àmbit laboral.

b) Objectius d’aprenentatge

- Despertar l’interès per una matèria.

- Crear hàbits d’estudi en el dia a dia.

- Comunicar en públic.

- Treballar de manera autònoma en equips interdisciplinaris.

-Fer un raonament crític: fonamentar opinions i construir el propi coneixement.

c) Objectius de formació personal i professional

- Tenir un compromís ètic. Educar en valors.

- Gestionar coneixements: comprendre la realitat actual.

- Obtenir una participació directa de la societat en l’aprenentatge.

Metodologia

La metodologia ideada en el pla de treball per a aconseguir els objectius marcats es basa en els següents plantejaments:

1. Classes magistrals

- Utilització amb profusió de les noves tecnologies (TIC).

- Exemplificació constant.

- Retroacció amb preguntes curtes i d’opció múltiple, cada 30 minuts aproximadament, incorporades al PowerPoint.

- Assimilació de continguts: tests quinzenals.

- Creació d’una pàgina web específica per a cada assignatura: https://sites.google.com/site/constiacc/relacions-laborals-i-ocupacio i https://sites.google.com/site/constiaccperiodisme/

2. Classes pràctiques: Es treballen dues àrees:

a. Reportatge d’investigació / treball de recerca

• Grups de treball autònom interdisciplinaris.

• Treball de camp amb la participació d’institucions i persones de rellevància.

• Elaboració d’un treball monogràfic.

• Elaboració d’un vídeo de lliure creació amb entrevista que sintetitzi el tema.

• Elaboració d’un espot publicitari (periodisme) i un pòster (comunicació àudio. publicitat i relacions públiques).

• Resum del tema en un esquema de presentació (PowerPoint).

• Exposició oral, vídeo, espot i pòster.

• Debat públic sobre el tema.

b) Debats

Fer palesa la importància de la matèria impartida en la realitat quotidiana que viu l’alumne. Debats sobre grans temes recurrents (els polítics, la crisi, la immigració, la religió, la monarquia/república, la sentència de l’Estatut de Catalunya, el sobiranisme...). La classe es divideix en dos grups: un de partidaris i l’altre de detractors. Així es treballen el raonament i la defensa de postulats contraris a les pròpies creences, i es preserva la visió personal de les opinions.

Pla de treball per als alumnes que no assisteixen a classe:

- Tres quaderns d’avaluació a distància, amb tests de preguntes d’elecció múltiple i desenvolupament que cal contestar en un vídeo (com un examen oral).

- Ressenya bibliogràfica.

- Treball monogràfic sobre temes d’actualitat.

- Examen.

Educar en valors. L’interès pels debat que es porten a cap sobre temes actuals fa que sovint es donin condicions per a remarcar la importància dels valors i principis de comportament social, com la responsabilitat, la tolerància, la comprensió, la honradesa..., com a bases fonamentals de la nostra societat i aprofundir-hi. Aquesta educació en valors es és la que té rellevància en tots els comportaments del curs (responsabilitat en la formació d’equips de treball: es treballa a classe la confiança, la honradesa, la tolerància...).

Estratègies docents. La màxima optimització del mètode s’aconsegueix a mesura que el docent manté una sèrie de comportaments personals, estratègies o habilitats docents, com ara aquestes:

a. Actitud personal del docent

- Estar motivat: tenir il·lusió i passió en la transmissió dels coneixements.

-Tenir convenciment. Mostrar-se creïble, veraç i amb experiència, i estar al dia en els coneixements.

- Mostrar neutralitat en les explicacions: raons argumentades a favor i en contra.

- Mantenir uns principis de comportament i uns valors.

- Obrar amb equitat.

- Raonar i justificar les decisions.

- Objectius: Guanyar-se el respecte i l’autoritat i a la vegada ser proper a l’estudiant; ser un referent com a persona i en coneixement.

b. Activitats d’aprenentatge

- Esquematitzar la transmissió de la informació.

- Crear la necessitat d’aprendre: explicar continguts útils per a l’estudiant.

- Intentar captar l’atenció a la classe amb els continguts, to i ritme de la paraula i els exemples.

- Objectiu: Captar permanentment l’atenció de l’estudiant.

c. Sintonitzar amb els estudiants i les institucions

- Interactuar amb la classe.

- Mostrar interès per les coses supèrflues de l’estudiant.

- Personalitzar l’exposició. Explicar per a tots i alhora per a cadascun dels estudiants.

- Buscar la participació des del principi.

- Detectar els estudiants menys integrats per a iniciar accions d’integració (estrangers, persones grans, líders díscols...).

- Tenir predisposició i disposició per a solucionar ràpidament problemes i dubtes dels estudiants.

- Mostrar-se proper i col·laborador amb l’estudiant.

- Mostrar gratitud i crear vincles amb les institucions que han col·laborat en les entrevistes.

- Objectiu: Estar al costat de l’estudiant.

Avaluació i resultats

Gràcies a la parametrització de les dades a través de fulls Excel que es porten des de bon començament, es poden extrapolar uns resultats força fiables del mètode docent utilitzat. Així, podem constatar aquests resultats:

- Assistència a les classes: 85,90% (FLl) i 72,45% (FCJ).

- Participació oral: 36% (FLl) i 40,5% (FCJ).

- Valoració del pla de treball feta pels alumnes: 8,4 punts sobre 10.

- Taxa d’èxit: 92% (FLl) i 78% (FCJ).

- Taxa de rendiment: 84%(FLl) i 64%(FCJ).

- Enquestes d’opinió de l’alumnat envers el professor: 6,6 sobre 7.

Participació dels agents del territori: Amb aquest mètode, l’estudiant busca entitats, institucions i personatges de la vida pública, hi contacta i els coneix personalment, cosa que contribueix notablement a reforçar l’aprenentatge de la matèria exposada, atès que s’aconsegueix la participació dels agents del territori amb la tasca docent a través d’un ampli ventall de personatges rellevants entrevistats (prop d’un centenar), entre els quals destaquen consellers, diputats, magistrats, jutges, advocats, senadors, alcaldes i membres de destacades institucions, i, per tant, compleix una funció de difusió de la tasca docent de la URV.

Impacte/Sostenibilitat

Aquest mètode, amb les seves variants i adaptacions, ha estat presentat i acceptat en aquestes comunicacions i ponències de congressos i jornades, amb les publicacions corresponents.

- Metodologies docents per a estimular l’interès per una matèria. VII Congrés Internacional de Docència Universitària: La universitat, una institució de la societat, 4, 5 i 6 de juliol de 2012. Barcelona, 2012. ISBN: 978-84-695-4073-2. (Comunicació.)

- Metodologías docentes para estimular el interés por una materia con ayuda de las TIC. III Jornada de Docencia del Derecho y las Tecnologías de la Información y Comunicación. UOC. Barcelona, 2012, p. 43-55. (Ponència i comunicació.)

- La implicació com a mètode docent. I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d’Innovació Docent. Grup d’Innovació Docent-FCJ-URV. Tarragona, 18 de juliol de 2014, p. 167-184. ISBN: 978-84-15663-38-6. (Ponència.)

- Universitat i empresa. Camins divergents o convergents?. Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI). Tarragona, 2, 3 i 4 de juliol de 2014. (Comunicació.)

Línies futures / Noves oportunitats

Atès que la disciplina que s’aplica a aquest mètode és una matèria molt dinàmica i canvia amb els esdeveniments polítics i socials de cada moment, cal adaptar cada curs a les circumstàncies conjunturals. El repte consisteix a adequar la metodologia als canvis que es puguin produir. Amb tot, les estratègies emprades pel docent i esmentades més amunt majoritàriament, han de mantenir-se constants en el temps, malgrat la dinàmica dels esdeveniments contextuals.

Conclusió

Amb aquest mètode s’aconsegueix assolir unes altes quotes d’interès i motivació per la matèria, i, a la vegada, educar en valors, objectius estratègics bàsics per a aconseguir la majoria de les competències plantejades inicialment i millorar i innovar l’àmbit disciplinari al qual s’aplica, així com una notable participació i col·laboració institucional i de personalitats públiques de rellevància, cosa que contribueix a difondre la tasca docent de la nostra universitat a la societat, de manera que es compleixi una part del pla estratègic de la URV. Amb tot, no hi ha un sistema pedagògic universal; en la pràctica, va lligat a la manera de ser de cada docent i cada sistema té una habilitat per a motivar els estudiants, tenint en compte que la motivació comença per un mateix.

 

Referències bibliogràfiques

BAIN, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Universitat de València.

CARRERAS, A. (2012). «Metodologías docentes para estimular el interés por una materia con ayuda de las TIC». III Jornada de Docencia del Derecho y las Tecnologías de la Información y Comunicación. UOC. Barcelona, p. 43-55. Ponència i comunicació.

CARRERAS, A. (2014). La implicació com a mètode docent. I Jornada sobre Docència Virtual i Experiències d’Innovació Docent. Grup d’Innovació Docent-FCJ-URV. Tarragona, 18 de juliol de 2014, p. 167-184. ISBN: 978-84-15663-38-6.

GARCÍA-VALCÁRCEL, A. (2002). Didáctica universitaria. Madrid: La Muralla.

HANNAN, A.; SILVER, H. (2003). Innovar en la Universidad. Madrid: Narcea.

IMBERNON, F; MEDINA, J. L. (2005). Estratègies metodològiques de participació de l’alumnat. Barcelona: ICE.

IMBERNON, F. (2007). «Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge a la universitat». Quaderns de Docència Universitària, 14. Universitat de Barcelona.

VILLARDÓN, L. (2006). «Evaluación del aprendizaje para promover el desarrollo de competencias». Educatio Siglo XXI, 24, p. 57-76. Universitat de Múrcia.

Imatges

Imatge 1Imatge 2 • Universitat / Facultat
  Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Facultat de Ciències Jurídiques i Facultat de Lletres 3. Equip de treball/Contacte Antoni Carreras Casanovas/antonio.carreras@urv.cat 4. Resum Presentació d’una metodologia docent aplicada des de fa deu anys en un col·lectiu de 1.300 estudiants de dret co
 • Tipus
  Metodologies centrades en l’estudiantat
 • Equip de treball / Contacte

   Antoni Carreras Casanovas antonio.carreras@urv.cat

 • Any
  2017