Bones Pràctiques Aules contra la Pobresa

Aules contra la PobresaAules contra la Pobresa és un programa d’Educació per al Desenvolupament (EpD) impulsat per la Unitat de Desenvolupament i Cooperació (DC) de la UdL a partir d’una iniciativa de la societat civil, consistent a introduir continguts i competències sobre desenvolupament, drets humans, lluita contra les desigualtats o cooperació en les assignatures de docència reglada dels diferents graus.

Per tant, té la pretensió d’aconseguir formar un alumnat i uns futurs professionals que, a més dels coneixements científics i tècnics corresponents a la disciplina triada, integrin també un esperit crític i compromès amb la consecució d’una societat més justa i solidària. El programa es va introduir en l’àmbit de les titulacions de graus el curs 2014-2015, i, d’aleshores ençà, l’augment de participants i d’experiències ha estat molt satisfactori.

Desenvolupament

Introducció

 

La UdL impulsa estudis, intervencions puntuals i programes de benestar social i de cooperació al desenvolupament; però, per norma general, aquests queden relegats a l’educació no reglada.

Les universitats creuen necessari formar bons professionals de les diferents branques de coneixement i facilitar el creixement intel·lectual i personal dels estudiants, fet que contribueix a incrementar-los la capacitat crítica per a conformar una ciutadania global.

Una de les característiques de la unitat és el treball conjunt amb les entitats del teixit associatiu de les Terres de Ponent. Aquesta trajectòria de treball es remunta a la dècada de 1990 i al Moviment 0,7. Durant els anys més durs de la crisi financera, econòmica i social, tres plataformes de segon nivell que inclouen algunes d’aquestes entitats es van agrupar en la Comissió 3.4 per tal de denunciar l’augment de desigualtats i l’estudi de les causes estructurals que generen situacions de pobresa. Aquesta comissió està formada per la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, la Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció Caritativa i Social i la Federació Catalana del Voluntariat Social. Entre totes tres plataformes, aglutinen unes 80 entitats del tercer sector. El maig de 2014 es va concretar la col·laboració entre la Comissió 3.4 i la UdL per mitjà d’un conveni.

Com a conseqüència d’aquesta col·laboració, es va idear el programa Aules contra la Pobresa per tal d’introduir en l’àmbit de l’educació formal de la UdL un projecte d’Educació per al Desenvolupament, el qual es va posar en marxa en el curs 2014- 2015. En les dues primeres edicions, l’eix transversal va ser la pobresa des d’una perspectiva general, i en la tercera edició, a fi d’alinear-nos amb el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, l’eix temàtic comú es va concretar en Dones i pobresa. En l’edició 2018-2019 i en l’actual, s’ha tornat a deixar obert l’eix temàtic a qualsevol situació de pobresa, desigualtat, exclusió o vulnerabilitat.

Objectius

 

El primer objectiu és que l’estudiant descobreixi la dimensió social dels seus estudis i com la seva activitat professional futura pot incidir en la lluita contra la pobresa en els diferents contextos, des de l’entorn immediat fins als països i col·lectius empobrits, emergents o en desenvolupament; la projecció internacional és crucial en un món cada vegada més connectat.

El segon objectiu, en el pla acadèmic, consisteix a treballar les competències transversals, com ara l’educació en valors, la capacitat crítica, la responsabilitat i el compromís per una societat justa, etc.

El tercer objectiu és posar en comú i socialitzar els resultats dels treballs duts a terme amb la comunitat universitària i amb la població de Lleida en general, i aprofundir en la tercera missió de la universitat: la funció social.

Metodologia

 

El personal docent que participa en el programa integra els continguts relacionats amb la pobresa, la cooperació, les desigualtats, etc., en el marc de l’assignatura que imparteix. L’adaptació dels continguts a una assignatura d’una titulació concreta pot obligar a redimensionar el programa, visibilitzant la part dedicada en Aules contra la Pobresa. La Unitat de DC recomana que l’activitat que es dugui a terme tingui una càrrega docent entre 0,5 i 1 crèdits, depenent de les matèries.

Aquesta formació es converteix en una part avaluable de l’assignatura, la qual pot fer- se a part o amb la resta de continguts i competències de l’assignatura.

El programa té una estructura senzilla, basada en el treball de coordinació que porta a cap la unitat. Aquesta fa que cada cop hi hagi més professors que dediquin una part de la seva assignatura a Aules contra la Pobresa. Per això la unitat contacta amb els qui hi estan interessats i aquests emplenen una fitxa on consten les dades de l’assignatura, l’activitat que es farà, així com l’avaluació de la sessió i els alumnes previstos.

Pel que fa al professorat, en cadascuna de les assignatures en que apliqui el programa, ha de diferenciar dues fases: la fase d’aprenentatge i la fase comunicativa.

La fase d’aprenentatge es treballa normalment a l’aula i es divideix en dues parts: una que consisteix en una breu introducció sobre el programa per part del personal de la unitat i l’altra que és específica i exclusiva de l’assignatura que es tracti.

La metodologia utilitzada dependrà de cadascuna de les activitats, en funció de la titulació, el professorat, l’assignatura i el contingut. A la pràctica, s’han dut a terme activitats diverses, com ara invitació a experts per a reflexionar amb el grup classe, visites a espais d’entitats, entrevistes o intercanvis d’experiències, exposicions amb visites guiades, projeccions de documentals, sessions pràctiques i tallers a càrrec d’ONGD (UNRWA, SOS Racisme, Creu Roja…); també s’han promocionat pràctiques solidàries i la inclusió de la temàtica de la pobresa i del desenvolupament en els Treballs Fi de Grau. El DC ofereix assessoria i connexió amb experts i amb les entitats del tercer sector que hi poden participar fent aportacions al tema que es tracti.

La fase comunicativa es concreta en una jornada que, normalment, es fa al final del curs acadèmic, en la qual l’estudiant explica les experiències d’Aules contra la Pobresa que s’han dut a terme, a través de presentacions, comunicacions o pòsters, i es divulga l’activitat i els principals aprenentatges que se n’han tret. Aquesta dimensió comunicativa s’ha convertit en un instrument per a avaluar l’eficàcia dels aprenentatges i la corresponent adaptació al públic, i per a mesurar el grau de transformació de l’actitud de la comunitat universitària.

El disseny i l’execució de les Aules contra la Pobresa ha requerit la implicació fonamental d’una part del professorat. Aquest es converteix en un agent de desenvolupament en les respectives titulacions respecte de l’alumnat que assisteix a les seves classes, i també respecte de la resta de docents de la seva facultat, ja que fa de corretja de transmissió de programa.

Pel que fa a la unitat que coordina tot el programa, aquesta planifica la seva intervenció en diferents moments al llarg del cicle del curs. Com ja s’ha dit, primerament anima les facultats i les titulacions perquè hi participin, i contacta amb els professors que s’hi interessen o demanen més informació.

Això es fa contínuament, però s’intensifica a l’inici dels quadrimestres amb l’enviament de missatges i contactes. A més, proporciona suport tècnic al professorat en la recerca de materials, llibres, audiovisuals, articles, etc. Així, busca generar col·laboracions interdisciplinars que enriqueixin una formació que requereixi el pluralisme acadèmic.

Quant als recursos econòmics destinats a finançar les activitats d’Aules contra la Pobresa, s’utilitza finançament propi, i en l’edició 2016-2017 es va obtenir un ajut extern atorgat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Avaluació i resultats

 

El programa Aules contra la Pobresa ha iniciat la sisena edició en aquest curs 2019- 2020. Amb cada nova edició, han anat augmentant les activitats, el professorat, les facultats i les titulacions, i, consegüentment, l’alumnat.

El primer any va haver-hi una participació de 4 facultats de la UdL amb 5 assignatures, amb un total de 275 estudiants, i en aquest últim curs 2018-2019 hi han participat 57 assignatures i 2.180 estudiants. La variabilitat de matrícula que tenen les assignatures (obligatòries i optatives) fa que el nombre d’estudiants que se n’han beneficiat sigui molt dispar: en algunes assignatures hi ha hagut 10 alumnes i en d’altres, un centenar.

Impacte / Sostenibilitat

 

L’interès demostrat pel professorat respecte dels continguts de l’assignatura s’ha mantingut en el temps; així, se n’incrementa l’aprofundiment, i val a dir que alimenta algunes activitats de recerca i altres propostes de transformació social.

A més, hem pogut constatar que a partir de les sessions d’Aules contra la Pobresa, els estudiants s’han motivat per a dur a terme Treballs de Fi de Grau relacionats amb les temàtiques estudiades dins el programa en la seva assignatura. Tanmateix s’han generat nous vincles entre el programa d’Aprenentatge i Servei amb la metodologia dels Treballs de Fi de Grau iniciada per la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Una altra conseqüència positiva és que ha repercutit en un increment de l’impacte del programa Mobilitat Solidària, el programa relacionat amb la cooperació dins de la unitat.

A més a més, el professorat ha mostrat interès en Aules contra la Pobresa, ja que ha participat en les reunions avaluatives i preparatòries.

Alguns dels elements que contribueixen a garantir la sostenibilitat del programa són la coordinació de la Unitat de Desenvolupament i Cooperació, el context social que malauradament l’afavoreix i la implementació de l’Agenda 2030 amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Línies futures / Noves oportunitats

 

En aquesta pròxima edició, s’ha plantejat d’arribar a un nombre més alt d’estudiants; per tant, a sumar-hi més professors, especialment de les àrees científiques, les quals, malgrat que han augmentat, són encara les menys representades.

Pel que fa als continguts, es vol donar més protagonisme a l’Agenda 2030 en les Aules contra la Pobresa, és a dir, procurar que cada sessió del programa estigui vinculada, almenys, a un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. D’aquesta manera pretenem produir una certa sinergia amb un altre compromís que tenim plantejat com a universitat, com és la difusió i la conscienciació dels ODS.

Conclusió

 

Podem concloure que es tracta d’un projecte d’Educació per al Desenvolupament consolidat que introdueix les temàtiques de cooperació, solidaritat, justícia social etc. en els Graus de la UdL.

S’ha constat que se li ha de donar més rellevància a la part transversal del programa, fent interactuar l’estudiantat de les diferents titulacions per tal d’aprofundir en la interdisciplinarietat del projecte.

Davant les dificultats d’introduir l’Educació per al Desenvolupament en els estudis superiors, especialment en els estudis reglats, concloem que ha estat positiva en la implementació del programa la influència del context social viscut arran de la crisi i de l’impacte que ha tingut en la universitat, així com l’empenta del teixit associatiu de les Terres de Ponent.

Som conscients dels reptes que troben alguns graus per a encaixar Aules contra la Pobresa en les seves assignatures. No obstant això, la Unitat de Desenvolupament i Cooperació no ha de deixar d’incentivar les titulacions de ciències exactes a participar en aquest programa, atès que, si ho fes, deixaria de banda una gran part de l’alumnat de la UdL. que és un dels principals titulars de drets del projecte.

Referències bibliogràfiques

ROCA, A.; SENDRA, A.; OLIVA, C.; MONTORO, E. (2017). «Aulas contra la Pobreza: Sociedad civil y Universidad en la Educación para el Desarrollo». VII Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament, 29-31 de març de 2017.

Imatges

 • Universitat / Facultat
  Universitat de Lleida (UdL)
 • Tipus
  Programes de col·laboració Universitat-Societat
 • Equip de treball / Contacte

  Xavier Pelegrí Viaña,

  xpelegri@geosoc.udl.cat

  Àngels Sendra Ferrer

  Eva Montoro Morate

  Carme Oliva Pedrico

 • Any
  2019