Bones Pràctiques Avaluació de l’impacte social del curs en línia sobre el maneig clínic de la leishmaniosi cutània

Avaluació de l’impacte social del curs en línia sobre el maneig clínic de la leishmaniosi cutàniaLa Universitat Oberta de Catalunya (UOC), conjuntament amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ha implementat una formació en línia sobre el maneig clínic de la leishmaniosi cutània, adreçada a professionals de la salut de les zones més endèmiques. Fins avui s’han dut a terme tres edicions d’aquest curs, i és el moment adequat per a fer una avaluació de l’impacte social d’aquesta formació, més enllà de l’aprenentatge de continguts. L’avaluació d’impacte s’ha fet mitjançant una metodologia qualitativa, entrevistant set estudiants de les diferents edicions provinents d’entorns diversos. S’han identificat impactes a nivell personal, professional i col·lectiu.

Desenvolupament

Introducció

 

La tecnologia digital és una eina molt poderosa per a arribar a professionals de la salut que treballen en zones remotes a fi que sigui factible assolir l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 3 (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) en termes de formació, de manera que sigui possible reduir la càrrega de les malalties.

Les malalties tropicals oblidades són un grup de divuit malalties que afecten més de mil milions de persones arreu del món. Causen un enorme impacte en els individus, les famílies i les comunitats dels països de renda mitjana i baixa, i contribueixen a agreujar el cicle de la pobresa. Malgrat això, aquestes malalties són poc conegudes i poques vegades són motiu d’estudi a les facultats de medicina. Gràcies als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni es van produir millores en la reducció de la càrrega d’algunes d’aquestes malalties; tot i això, avui dia cal continuar treballant i definint estratègies per a reduir la càrrega d’aquestes malalties per tal que no representin un problema de salut pública. L’ODS 3: Vetllar per una vida sana i promoure el benestar per a tots els públics, inclou l’objectiu específic 3.3: Eradicar les epidèmies de malalties tropicals desateses amb vista a l’any 2030. La leishmaniosi cutània és una de les malalties tropicals més oblidades, que afecta principalment les poblacions més pobres. S’estima que actualment té una incidència entre 900.000 i 1.300.000 casos nous per any arreu del món.

La Universitat Oberta de Catalunya, juntament amb l’Organització Mundial de la Salut, han col·laborat per millorar la gestió de casos de leishmaniosi cutània en àrees endèmiques remotes mitjançant la formació de professionals de la salut a través d’un curs interactiu en línia.

Aquest programa d’aprenentatge en línia consta de 6 crèdits ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits), equivalent a 150 hores d’estudi. Els estudiants reben informació actualitzada sobre ​​història natural de la malaltia, epidemiologia, diagnòstic, tractament i vigilància epidemiològica. La metodologia docent es basa en discussions sobre casos clínics reals, a través de fòrums guiats per un dermatòleg expert. Els recursos d’aprenentatge són principalment articles científics, manuals de l’OMS i casos clínics. L’equip docent és format per un tutor expert en aprenentatge en línia i un professor consultor expert en dermatologia. El tutor segueix les dinàmiques de l’aula virtual i defineix activitats i estratègies d’aprenentatge. Acompanya tots els estudiants per facilitar-los el procés d’aprenentatge i participació. Els èxits dels estudiants es valoren per mitjà d’activitats d’avaluació continuada, juntament amb una prova de text inicial i final que permet mesurar el progrés de l’aprenentatge de continguts. Un cop acabat el curs, se’ls demana que n’avaluïn la qualitat i la satisfacció, mitjançant un qüestionari en línia, per tal de tenir instruments que permetin millorar-lo edició rere edició.

El curs és dirigit a professionals de la salut dels països de l’Orient Mitjà i del nord d’Àfrica, d’acord amb l’agrupació del Banc Mundial. La selecció dels estudiants es duu a terme des dels ministeris de salut de cada país, seguint un procés específic de reclutament.

Aquest curs és orientat als professionals de la salut en el sentit ampli, i inclou metges d’atenció primària, professionals d’infermeria i especialistes en dermatologia com a perfils més rellevants. En les dues primeres edicions van participar-hi professionals provinents de set països diferents, mentre que en la tercera la majoria eren dermatòlegs d’Algèria, el Marroc i Tunísia. La taula 1 recull el nombre de matrícules, de graduats i la taxa d’abandonament ordenada segons el país.. Quant a la qualificació final i als resultats, hi ha tres possibles qualificacions: A, B i C+. La majoria van obtenir el grau B (71%) (figura 1).

Metodologia

 

Després de les tres edicions del curs, creiem que és de summa importància valorar-ne l’impacte social, més enllà de l’adquisició del coneixement. Per a fer-ho, es va dur a terme un estudi que tenia com a únic objectiu determinar quin era aquest impacte, seguint principalment una metodologia qualitativa. Mitjançant set entrevistes semiestructurades, es va poder recopilar informació dels participants. Durant l’entrevista, es van abordar diversos temes, començant per les qüestions relacionades amb les expectatives cobertes pel curs i la pròpia experiència de seguir aquest curs. Pel que fa als impactes, s’han considerat els resultats immediats (outputs) (resultats immediats al final del programa) i els resultats a mitjà termini (outcomes) aproximadament un any després de finalitzar el curs. Totes les entrevistes s’han enregistrat i transcrit. L’anàlisi s’ha basat en les transcripcions, i la informació s’ha codificat d’acord amb les dimensions identificades durant les entrevistes.

Avaluació i resultats

 

Experiència dels estudiants durant el curs

En general, els estudiants estan molt satisfets amb el programa. Destaquen especialment la riquesa dels fòrums de discussió virtual, que permeten estar en contacte amb altres països i altres realitats. Aquest espai compartit també els fomenta un sentiment de pertinença i els proporciona alleujament fins a un cert punt, ja que descobreixen altres professionals amb coneixements limitats sobre la malaltia específica que han de tractar.

Les sessions pràctiques han estat les més útils, inspiradores i motivadores. L’aprenentatge basat en problemes ha estat important per a la introducció de conceptes i idees; també perquè havien de preparar casos clínics per a la discussió amb els altres. A més, van tenir sessions pràctiques que van preparar col·lectivament amb el dermatòleg referencial, que actuava com a mentor. Els estudiants més centrats o interessats en l’evidència científica han valorat aquesta part d‘una manera positiva i ben fonamentada, ja que les referències eren de confiança, i la llista i els materials proporcionats eren complets.

El fet que el curs fos en línia s’ha vist com a positiu, ja que cada estudiant pot auto administrar-se la formació d’acord amb la seva disponibilitat. No obstant això, els que tenien habilitats digitals limitades van patir un procés d’adaptació inicial a la metodologia en línia força rellevant.

Resultats immediats i resultats a mitjà termini

Al final del programa, tots els estudiants coneixen a fons les recomanacions de la Guia clínica del maneig de la leishmaniosi cutània de l’OMS, aspecte que garanteix una millora en la pràctica clínica diària. Un altre tema clau és que, gràcies al curs, els estudiants se senten més capacitats i confien més en ells mateixos, aspectes molt rellevants a l’hora de liderar canvis en la pràctica assistencial en els seus entorns. Proporcionar el coneixement basat en l’evidència als professionals afavoreix que les recomanacions es converteixin en norma. Fins i tot en termes de planificació i estratègia, s’ha vist com es podia ampliar la recerca entorn de les malalties tropicals oblidades. Sembla que el programa ha tingut un cert impacte en l’agenda de les institucions de recerca relacionades amb aquestes malalties.

Impacte / Sostenibilitat

 

A més dels resultats, cal considerar tres nivells d’impacte arran del curs: personal, professional i col·lectiu.

IMPACTE PERSONAL

Els impactes personals descrits pels estudiants estan força relacionats amb les emocions. El més estès és el creixement de la motivació personal envers la seva missió i els llocs de treball. En menys mesura, hi hem trobat estudiants amb una major autoestima.

IMPACTE PROFESSIONAL

Pel que fa al rendiment professional, es consoliden com a referents dins els seus equips. En concret, un dels estudiants va ser nomenat supervisor del seu equip just després d’haver fet el curs, la qual cosa fa més fàcil la implementació de les recomanacions de les guies clíniques.

IMPACTE COL·LECTIU

El curs ha demostrat ser una bona font de capital social. Els estudiants n’estan satisfets i actualment continuen mantenint el contacte entre ells i amb el professorat per tal d’obtenir més informació sobre temes relacionats amb diverses malalties tropicals oblidades de la pell. En altres paraules, el programa ha proporcionat un espai per a crear una xarxa de professionals amb un enfocament compartit sobre com tractar aquesta malaltia concreta. Aquest sentit de comunitat i pertinença a una elit privilegiada també pot reforçar l’aplicació dels conceptes i mètodes apresos durant el curs.
 

Limitacions

 
Els impactes potencials són difícils de mesurar a causa de la dinàmica laboral i les rotacions freqüents dels empleats dels països destinataris. Són factors estructurals que poden afectar la disseminació i limitar les possibilitats de portar tot aquest coneixement al camp.

Línies futures / Noves oportunitats

 

Reptes de futur

 

El curs de leishmaniosi cutània s’ha ampliat i redefinit per tal de donar resposta no tan sols a una malaltia, sinó a un conjunt de malalties tropicals oblidades de la pell. D’aquesta manera se’n pot abastar un ventall més ampli i, encara més important, aconseguir abordar el diagnòstic diferencial fins a quatre malalties diferents. A mesura que augmenti el coneixement d’altres malalties, s’aniran afegint al contingut del curs.

Referències bibliogràfiques

Alvar, J.;Vélez, I. D.; Bern, C.; Herrero, M.; Desjeux, P.; Cano, J.; Jannin, J.; Boer, M. (2012).

Leishmaniasis worldwide and global estimates of its incidence. PLoS One, 7(5), e35671. doi:​

World Health Organization (2014). Manual for case management of cutaneous leishmaniosis

in the WHO Eastern Mediterranean Region. ISBN: 978-92-9021-945-3. ISBN: 978-92-9021-946

0 (en línia).

World Health Organization (2016). «Leishmaniasis in high-burden countries: an

epidemiological update based on data reported in 2014». Wkly Epidemiol Rec, 91, p. 287-296.

World Health Organization (2017). Integrating neglected tropical diseases into global Health

and development: fourth WHO report on neglected tropical diseases. ISBN 978-92-4-156544-8.

 

 

Imatges

 • Universitat / Facultat
  Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  Estudis de Ciències de la Salut / Universitat Oberta de Catalunya (UOC) El curs és co-dissenyat amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
 • Tipus
  Formació online
 • Equip de treball / Contacte

  Carme Carrion (UOC), Liliana Arroyo (URLl), Marta Aymerich (UOC), Pilar Garcia-Lorda (UOC), José Antonio Ruiz-Postigo (OMS)

   

  Contacte: Carme Carrion, Estudis de Ciències de la Salut, Universitat Oberta de Catalunya (mcarrionr@uoc.edu),

 • Any
  2018