Bones Pràctiques El Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB

El Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UABEl Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una experiència docent que aprofita i integra el saber fer dels projectes de recerca arqueològica dels departaments de Prehistòria i de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana en la docència pràctica del grau d’Arqueologia i en la iniciació a la recerca dels estudiants de màster i doctorat.

El Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB es basteix al voltant d’una xarxa de jaciments arqueològics, equipaments municipals, museus i parcs arqueològics on la UAB desenvolupa una part de la docència pràctica dels alumnes del grau d’arqueologia i alhora serveix de base formativa dels estudiants de màster i de doctorat que porten a terme la iniciació a la recerca en aquest marc.

Els Campus d’Arqueologia i Paleontologia és un projecte estratègic que ha estat impulsat amb el suport institucional de l’Equip de Govern de la UAB a través de la Comunitat de Recerca Estratègica en Patrimoni Cultural (xarxa CORE), que té per objectiu actuar com un instrument per a la creació de models sostenibles de desenvolupament econòmic, social, cultural i territorial.

Desenvolupament

Introducció

 

La formació d’arqueòlegs i paleontòlegs requereix el coneixement pràctic de mètodes i de tècniques de treball de camp que no es poden reduir als ensenyaments teòrics. L’excavació d’un jaciment és un viatge de no-retorn, que comporta la seva destrucció, és a dir, que un cop s’ha excavat no es poden refer les accions ni repetir els processos. Per aquest motiu és bàsica la formació minuciosa en l’adquisició de competències pràctiques pel que fa al treball de camp.

L’arqueologia i la paleontologia, però, van molt més enllà de l’excavació: els futurs professionals també han d’adquirir competències transversals en la direcció d’equips de treball, la gestió del patrimoni i la divulgació dels resultats de la seva activitat, capacitats que s’adquireixen principalment a partir de la pràctica.

Fins l’any 2009, la titulació que formava professionals en el camp de l’arqueologia era la llicenciatura en història; així les competències pràctiques pròpies de la disciplina s’adquirien d’una manera voluntària mitjançat la participació en campanyes d’excavació en períodes no lectius. A la pràctica, doncs, obtenir el títol que habilitava per a l’exercici professional de l’arqueologia no implicava tenir un coneixement dels procediments pràctics del treball de camp propis de la disciplina, o, en el millor dels casos, suposava un coneixement només parcial d’aquests procediments, restringit a certes problemàtiques o a certs períodes.

Objectius

 

Des de l’any 2009, dins els estudis del grau d’arqueologia, es porten a cap pràctiques de camp reglades com a part del currículum de l’alumne. Aquestes pràctiques es fan en el marc de dues assignatures que responen als interessos d’especialització dels estudiants i als dos grans àmbits d’especialització del professorat que conforma el Departament de Prehistòria i el de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Són aquests:

 • Mètodes i tècniques de camp en arqueologia prehistòrica
 • Mètodes i tècniques de camp en arqueologia històrica

A fi d’oferir una docència de qualitat i distintiva, la UAB va apostar per dur a terme aquestes pràctiques en jaciments arqueològics, la qual cosa ha permès a l’estudiantat afrontar problemes reals de l’exercici de la professió i, a la vegada, integrar-se durant el temps de realització de les pràctiques en la dinàmica de la recerca i la gestió arqueològica. Des del curs 2009-2010, s’estableix una relació, via conveni, entre un seguit de jaciments arqueològics, on s’imparteix docència pràctica del grau d’arqueologia, i la UAB. La creació del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB el curs 2013-2014 formalitza i institucionalitza aquest marc docent. Pel que fa a la paleontologia, comparteix amb l’arqueologia problemàtiques formatives similars. El pla d’estudis del grau de geologia inclou dues assignatures obligatòries: paleontologia I i II, on s’adquireixen les competències bàsiques a nivell teòric i pràctic. L’aprenentatge pràctic es vehicula a través de les pràctiques de camp de l’assignatura de paleontologia II.

Metodologia

 

Aquest campus d’arqueologia consolida la relació existent entre la UAB i diferents ajuntaments per tal de reconèixer els jaciments i les infraestructures associades (espais, equips, allotjament) com a espai docent i de recerca de la UAB, i establir així una col·laboració estable entre les administracions locals i la universitat. Aquest tipus de campus universitari amplia i millora la col·laboració de la universitat amb el territori català i esdevé un element dinamitzador del patrimoni dels municipis i del territori, així com un pol de transferència del coneixement generat des de la recerca arqueològica, paleontològica i el patrimoni cultural, i també en els àmbits de les corresponents gestió i difusió.

Cadascuna de les seus del campus està relacionada amb un departament universitari i amb grups o centres de recerca on es fan les pràctiques de grau i de màsters. Aquest fet genera una sèrie de sinergies amb el territori on la universitat desenvolupa la seva la docència (pràctiques de grau, màster i doctorat) i la seva recerca (jaciments arqueològics i paleontològics).

Aquesta estructura de col·laboració entre la universitat i el territori multiplica els recursos docents de què disposa la universitat, amplia l’oferta de pràctiques i alhora ofereix als estudiants un ampli ventall de projectes on desenvolupar els seus treballs curriculars (treball final de grau, treball final de màster, tesis doctorals, etc.).

Actualment el campus ofereix una oferta de pràctiques molt àmplia, que cobreix pràcticament totes les cronologies i totes les tipologies de jaciments. D’altra banda, la major part d’aquests jaciments són parcs arqueològics o paleontològics i estan vinculats a un Museu o Centre d’Interpretació. Aquest fet suposa diversificar l’oferta de pràctiques i la seva tipologia, i permet formar els alumnes també en l’àmbit de la gestió, la didàctica i la difusió del patrimoni arqueològic.

Pel que fa al grau d’arqueologia impartit des de la UAB, el Campus d’Arqueologia i Paleontologia serveix de lloc de pràctiques obligatòries de les assignatures següents:

En ambdós casos, les assignatures tenen com a objectiu la introducció teòrica i pràctica als coneixements bàsics de la metodologia i les tècniques de camp en arqueologia prehistòrica i dels períodes històrics. Es posa un èmfasi especial en els mètodes i les tècniques d’anàlisi de la formació dels jaciments arqueològics i estratigrafia arqueològica. Es treballen les tècniques d’excavació, prospecció, estratègies de mostreig, i de documentació i registre documental de camp.

Avaluació i resultats

 

L’experiència docent descrita, que ja compta amb set anys d’existència, ha suposat una millora essencial en la formació dels arqueòlegs del nostre país i, en concret, dels de la UAB. Aquesta formació requereix principalment l’adquisició d’unes competències suficients i professionalitzadores a través de la posada en pràctica dels continguts que s’imparteixen en les matèries de component teòric. Ja va ser una millora l’aposta per a crear el primer grau d’arqueologia (quatre en tot l’estat), amb la incertesa, aleshores, que aquell nou títol tingués la capacitat d’atraure estudiants. Calia dotar els estudis d’arqueologia, que fins aleshores eren subsidiaris dels d’història, d’un currículum que donés una gran importància al vessant pràctic, en la mesura que l’arqueologia té com a objectiu bàsic l’estudi material de cadascuna de les èpoques històriques.

Ha suposat també una renovació metodològica essencial en tant que ha introduït la pràctica obligatòria com a distintiu d’uns estudis que sempre havien partit del voluntarisme dels graduats.

La contínua ampliació del projecte amb nous jaciments i, per tant, amb nous ens locals, confirma i referma la solidesa del model docent sobre el qual es basteix, i és testimoni de l’interès que suscita en els agents que gestionen el territori.

Finalment, el suport decidit del rector i del seu equip de govern –especialment del vicerectorat de Relacions Institucionals i Territori, que també s’ocupa dels temes de la sostenibilitat– en l’impuls d’aquesta experiència ha implicat la creació de la marca Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB, que ha estat la manera de donar visibilitat a la transferència de coneixement.

No és anecdòtic que la signatura i la presentació pública dels diferents convenis hagin comptat amb la presència de l’antic rector, el Dr. Sancho, i de l’actual rectora, la Dra. Arboix. Podem parlar, doncs, no solament d’un projecte de la Facultat de Filosofia i Lletres i dels seus departaments de Prehistòria i Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, sinó d’un projecte auspiciat per tota la universitat.

Impacte / Sostenibilitat

 

La constitució del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB respon a la necessitat de participar directament en la millora del coneixement del territori i com una manera de fer realitat la transferència de coneixement entre la universitat i la societat, i el territori en el camp de les humanitats, sovint difícil de dur a terme.

Aquest tipus de col·laboració vincula tots els agents de l’anomenada quàdruple hèlix, com són els governs locals i supralocals (ajuntaments, diputacions, consorcis, consells comarcals), l’àmbit de la recerca, la indústria del sector patrimonial, cultural i turístic (empreses de continguts, explotació didàctica, museologia restauració, allotjament, etc.) i els usuaris, tant els estudiants de grau i màster, que reben una docència formal universitària, com els estudiants de primària i secundària i el públic en general, que reben una educació no formal en els diferents museus, parcs arqueològics i camps d’aprenentatge implicats. Cal destacar que algunes de les seus també compten amb la implicació d’associacions locals d’estudi i difusió del patrimoni local (Amics del Museu de Gavà, Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric, etc.).

El treball conjunt de tots aquests actors afavoreix l’alineació dels objectius i la detecció i l’aprofitament de les sinergies, maximitza els recursos i tendeix a un model sostenible de territori. El recurs patrimonial al voltant del qual s’estructuren les seus, els jaciments arqueològics, serveix d’eix vertebrador per a l’estructuració d’un model que relaciona estretament la docència amb la recerca, la difusió i la gestió. Cadascun dels actors entén la necessitat de treballar conjuntament pel bé comú a partir de la sensibilització de la importància del fet patrimonial, que acaba revertint en una millora de la identitat i de la cohesió social. El patrimoni arqueològic no és un recurs finit, ans el contrari, ja que, en continuar la recerca arqueològica i aplicar la innovació i la transferència en el sector, provoca que el recurs es vagi renovant i engrandint.

Línies futures / Noves oportunitats

 

La tasca del Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB pretén estendre’s a altres jaciments i sectors relacionats amb el patrimoni cultural, com poden ser el turisme cultural o la gestió del patrimoni o la museologia. En aquest sentit, s’està treballant perquè les diferents seus del campus esdevinguin un lloc de pràctiques per a altres graus i postgraus que ofereix la universitat, com ara el Màster en Turisme i Humanitats, el grau d’art i museologia o el Màster internacional en Landscape and Heritage Management.

D’altra banda, es vol iniciar una nova línia de treball envers la innovació en docència a través de metodologies com les dels living labs o dels fab labs. Amb aquesta idea es preveu la inclusió del Campus d’Arqueologia en l’ecosistema UAB Open Labs, una nova aposta per la innovació social basada en la coideació i la cocreació a partir de l’aplicació del models d’innovació basada en la quàdruple hèlix i el sistema d’aprenentatge basat en el model DUI (Doing, Using, Interacting).

Per últim, un dels reptes per als propers anys seria connectar tot aquest ecosistema amb el món empresarial, la qual cosa afavoriria l’emprenedoria dels estudiants amb la creació d’empreses emergents, cooperatives o petites empreses per tal que l’alumnat pugui introduir- se en el món laboral.

Conclusió

 

Gràcies a aquesta estructura intel·ligent i efectiva, s’ha aconseguit una fita important en el món de la docència en general, i en el de l’arqueologia i la paleontologia en particular: connectar la pràctica docent amb la recerca, la gestió i l’emprenedoria d’una manera efectiva i sostenible.

 

Imatges de l’experiència

 

Consulteu la web: www.uab.cat/campus-arqueologia

 • Universitat / Facultat
  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Tipus
  Pràctiques externes en la formació universitària
 • Equip de treball / Contacte

  Oriol Vicente i Campos, coordinador del Campus d’Arqueologia de la UAB;

  Ramon Martí (Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana),

  Oriol Olesti (Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana),

  Joaquim Pera (Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana),

  Xavier Clop (Departament de Prehistòria), Miquel Molist (Departament de Prehistòria),

  Rafael Mora (Departament de Prehistòria), Raquel Piqué (Departament de Prehistòria),

  Maria Saña (Departament de Prehistòria),

  Àngel Galobart (Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont),

  Assumpció Malgosa (Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia),

  Francesc Busquets, (Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana),

  Ermengol Gassiot (Departament de Prehistòria),

  Cristina Rihuete (Departament de Prehistòria),

  Helena Kirchner, Fèlix Retamero (Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana).

 • Any
  2018