Bones Pràctiques Fòrmules de col·laboració Universitat-Societat. Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO)

Fòrmules de col·laboració Universitat-Societat. Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO)La millora de l’ocupabilitat dels graduats, juntament amb la necessitat de desenvolupar una universitat més responsable estimulant el compromís dels estudiants amb la seva comunitat i  fomentant l’emprenedoria, ha generat la creació del Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO) a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.

 

Vídeo: El cas que ens ocupa inicia en el minut 2:48:

Desenvolupament

Introducció

 

Un dels reptes que té actualment la universitat i en el qual, malgrat els avenços que s’han dut a terme encara queda molt camí per recórrer, és millorar la quantitat i la qualitat de la inserció laboral dels estudiants dotant-los de les competències i habilitats necessàries per a afrontar amb èxit el seu desenvolupament professional. La Facultat d’Economia i Empresa de la UB conscient d’aquesta problemàtica, porta a terme el Pla de desenvolupament del talent per a l’ocupació (PDTO), adreçat als estudiants amb l’objectiu de millorar l’encaix entre el perfil formatiu sol·licitat pels ocupadors i el perfil formatiu que ofereixen els estudiants.

Objectius

 

El PDTO és un programa específic de col·laboració universitat-societat que consisteix a oferir als estudiants un conjunt d’activitats de desenvolupament professional amb els següents objectius:

– Contribuir a millorar les competències transversals i de cerca de treball dels estudiants.

– Donar coneixement del mercat del treball i de les diferents trajectòries professionals a què poden optar.

– Apropar les organitzacions ocupadores a la universitat amb un doble propòsit:

– Que els estudiants coneguin quines organitzacions ofereixen oportunitats professionals.

– la detecció de talent mitjançant el contacte i la interacció dels responsables de reclutament d’aquestes organitzacions i els estudiants.

Metodologia

 

B.1. Activitats dutes a terme

El PDTO s’ha desenvolupat mitjançant 9 grups d’activitats diferenciades per semestres i per continguts.

Les activitats de desenvolupament de competències han estat dissenyades a partir de les competències més rellevants en cada moment del procés de selecció, així com treballant competències transversals, com són la comunicació i estratègies de cerca de feina, de manera més intensa durant cada semestre (veg. la taula 1). Aquestes competències han estat detectades com a punts febles dels estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa a partir del treball amb ocupadors. Paral·lelament s’han treballat, durant tot el curs, competències transversals i tècniques relacionades amb l’emprenedoria.

Les activitats de presentacions d’empreses tenen l’objectiu que l’estudiant conegui amb profunditat les diferents àrees d’ocupació quant al sector, l’empresa ocupadora en concret i l’àrea funcional, a més d’adquirir el coneixement de les diferents tècniques de selecció. També compleixen el doble objectiu, tant per a l’estudiant, com és el de tenir visibilitat davant d’ocupadors concrets i posar en pràctica les competències treballades als tallers, com per a l’empresa, que és detectar el talent que està buscant.

Així mateix, cada semestre es fa una activitat de caire més general en forma de fira, en què participen nombroses organitzacions, i combinada amb tallers, amb l’objectiu de promoure el contacte directe amb els estudiants.

Avaluació i resultats

 

Durant el curs acadèmic 2015-2016, s’han organitzat fins a 86 sessions corresponents a les 9 categories d’activitats programades entre els dos semestres del curs. La xifra de 1.270 estudiants registrats a les diferents activitats, més el nombre que dels que participen anualment en els diferents fòrums, donen una idea de la implicació dels estudiants en aquestes activitats. Pel que fa a la participació en el fòrum d’ocupació, no es pot calcular amb exactitud, ja que l’activitat té lloc en un espai de la facultat molt de pas. Tot i això, si fem una aproximació amb les dades de CV recollides en els estands de les empreses participants, parlaríem d’unes xifres properes a 3.500 estudiants.

Les 39 presentacions d’empreses i entitats amb 62 ponents, càrrecs de diferents àrees d’aquestes, les 36 sessions d’assessorament impartides per emprenedors i la participació de 53 empreses i entitats en els fòrums social i d’ocupació donen una visió de la magnitud de la col·laboració empresa-universitat a l’entorn de la nostra facultat (veg. la taula 2).

Valoracions de les activitats dutes a terme

Avui dia només disposem de les valoracions fetes pels estudiants en les activitats on han participat; les corresponents a les empreses estan pendents de ser sistematitzades. Així i tot, el fet que cada any les entitats que vénen a la facultat volen repetir ens dóna una mesura de la seva satisfacció.

Les valoracions dels estudiants que han participat en les diferents activitats desenvolupades al llarg del curs són bones. Tot i haver-hi diferents graus de participació, segons les activitats proposades, en general la valoració dels estudiants és alta: sobre un màxim de 5, les respostes sempre es troben per sobre del 3, i majoritàriament, per sobre del 4.

Tenim dos exemples que cal destacar en termes de participació:

La valoració global de les sessions SPII, Sortides professionals II, sobre economia social i emprenedoria. Malgrat que l’assistència va ser de 131 estudiants, 75 van fer l’enquesta de valoració . Els resultats, sobre un màxim de 5, de les cinc preguntes plantejades van ser els del gràfic 1.

Així mateix, pel que fa a les presentacions d’empreses de serveis professionals, catalogades com a SPIII, els resultats que es van obtenir de les 241 enquestes de d’estudiants participants en diferents sessions van ser les del gràfic 2.

Impacte / Sostenibilitat

 

L’impacte del PDTO en els estudiants és molt positiu per diversos motius:

Adquireixen consciència de la realitat professional i del fet que el mercat laboral és actiu i hi ha oportunitats reals per a ells.

Adquireixen consciència que han d’actuar fent les accions necessàries per a crear un impacte positiu, aconseguir pràctiques o feina, superar els processos de selecció i millorar les seves competències.

Es familiaritzen amb el Servei de Carreres Professionals i hi acudeixen per sol·licitar orientació i suport.

El PDTO té un impacte directe en la millora de l’ocupabilitat dels estudiants: aconsegueixen pràctiques o feina, o ambdues coses. És molt important en estudiants de l’últim curs: un nombre significatiu dels que hi participen reben una oferta de feina per a incorporar-se a l’empres el setembre del curs següent.

L’impacte del PDTO per a les organitzacions també és molt positiu en els aspectes següents:

La participació de les organitzacions en el programa, tant a través de les presentacions com per participació directa en tallers, els permet conèixer més a fons les competències dels estudiants i valorar-les. Això fa que, alhora, puguin identificar talent d’una manera molt eficient.

La participació directa de les empreses i organitzacions en la planificació i avaluació del PDTO, així com la intensa comunicació amb aquestes, fa que sigui molt productiu treballar-hi, ens dóna accés directe a les seves oportunitats i les fa més receptives als estudiants de la facultat.

La intensa activitat amb unes organitzacions determinades influeix en l’atracció d’altres organitzacions i impacta directament en l’oferta de pràctiques i en l’increment progressiu de les activitats.

L’impacte del PDTO per a la facultat i, en concret, per al Servei de Carreres Professionals és molt positiu en aquests aspectes:

En relació amb els estudiants, que valoren molt positivament les activitats, cada cop coneixen més aquest servei i hi recorren per obtenir assessorament i orientació.

En relació a les organitzacions, ja que s’estableixen lligams importants entre aquestes i el servei.

Aquest projecte es desenvolupa amb els recursos i el personal de l’Oficina de Carreres Professionals. Tots aquests recursos s’autofinancen amb les activitats i els serveis que es duen a terme i es gestionen bàsicament a l’oficina les pràctiques externes.

Per tant, la sostenibilitat econòmica del projecte està assegurada, tot i que per a poder impulsar-lo els recursos addicionals sempre són benvinguts.

Línies futures / Noves oportunitats

 

Resta pendent d’incloure dins les presents conclusions l’anàlisi de l’eficiència i eficàcia d’aquestes activitats del PDTO en termes d’inserció laboral.

Conclusió

 

D’aquesta experiència en traiem dues conclusions que creiem que són molt importants per a mantenir aquesta línia de treball en el futur:

Les organitzacions: Especialment les que tenen perioditzat el reclutament d’estudiants en pràctiques i de graduats durant l’any natural són molt receptives a treballar en coordinació amb les universitats, de manera que qualsevol acció que es faci amb aquestes organitzacions té unes repercussions molt positives, que suposen la participació activa en esdeveniments a la facultat però també l’increment exponencial del reclutament dels estudiants.

Els estudiants: Tot i que l’impacte del PDTO en els estudiants de la facultat és rellevant, pensem que s’ha de treballar més a fons en un canvi de cultura que en fonamenti l’apoderament perquè es cregui que pot aconseguir allò que es proposa en el terreny professional i es comprometi a aconseguir-ho participant més activament en les nostres activitats.

Referències bibliogràfiques

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (aqu). (2011). Universitat i treball a Catalunya 2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (aqu). (2014). Universitat i treball a Catalunya 2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

«Carreres professionals». Informe d’activitats de desenvolupament professional del curs 2014-2015. (2015). Recuperat de http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/.

«Carreres professionals». Informe sobre l’espai de coworking. Curs 2014-2015. (2015). Recuperat de http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/.

«Carreres professionals». Memòria d’Activitats de Desenvolupament Professional del curs 2014-2015. (2015). Recuperat de http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/informes-i-memories-de-practiques-i-activitats/.

Espasa, M.; Poblet, M. C.; Villero, R.; Blázquez, M. J.; García, V. (2015). «Evaluación de las prácticas: Metodología y Resultados». XIII Symposium Internacional sobre el Prácticum y las Prácticas Externas. Poio (Pontevedra). Recuperat de http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE/wp-content/uploads/2014/07/Evaluacin-de-las-prcticas-metodologa-y-resultados_Marta-Espasa_UB.pdf

Imatges

 • Universitat / Facultat
  Universitat de Barcelona (UB)
  Facultat d’Economia i Empresa
 • Tipus
  Programes de col·laboració Universitat-Societat
 • Equip de treball / Contacte

  M. Cristina Poblet Farrés, Universitat de Barcelona

  Departament d’Economia. Facultat d’Economia i Empresa

  Av. Diagonal, 690. 08034 Barcelona mcpoblet@ub.edu

   

  Raquel Villero Pi, Universitat de Barcelona

  Carreres professionals. Facultat d’Economia i Empresa

  Av. Diagonal, 696. 08034 Barcelona raquel.villero@ub.edu

 • Any
  2016